הערות לשירתו של החתם סופר הלכה מלגו והשכלה מלבר

אמר חוקירוו י תורה שאני עוסק בח מכפרת על השירה . ' החדש אסור מן התורה בכל מקום . * שירי החתם סופר , עשרים ושניים במספר , נכתבו במשך עשרים ושלוש שבה כין השנים תק " ן - תקע " ב ( , ( 1811 - 1789 בימי שבתו של המחבר בפררסניץ ובדרזניץ שבמורביה , כמטרסרורף שבבררגלבה ובשנים הראשונות לשבתו כפרסבורג \ השירים פורסמו לאחר פטירתו , בספר שירת משה בשבע מהדורות י . 1 מהדורת מענדל פרנקפורטר , פרסבורג תרי " ז ( , 2 (; 1857 כנ " ל , פרסבורג תרי " ח ( 1557 ) ן , 3 מהדורת יהושע בן שלמה סג " ל נפתליוויץ , פרסבררג תרל " ה ( (; 1875 . 4 מהדורת שלמה אלכסנדר סופר מסערעט , בודפסט תרס " כ ( (; 1902 , 5 מהדורת יודא גרינוואלד , סאטמאר תרס " ח ( , 6 (; 1908 שלושה שירים נוספים , שלא נדפסו כמהדורות הקודמות של שירת משה , פורסמו מכתב יד לראשונה בספר שירי שירים , מהדורת אברהם סופר , ניו יורק תש " כ > : < 1960 4 . 7 מהדורת יצחק שעי י ' ווייס , בני ברק תשל " ז ( . ( 1977 1 שיר השירים רבה ד , ח . 2 ספרא » מור פרשה י . יא . ראה גם : החם סופר , אורח חיים סימן כח , 3 תאריך כתיבתם של השירים ציין בשמונה עשר שירים . ריש לשער שאף...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן