צביה לובטקין בוועיד• הקיבוץ המאוחד )באדיבו• ארכיון מוזיאון לוחמי הגטאו•(