צביה לובטקין ליד שולחן הנשיאו• בקונגרס הציוני בבאזל )באדיבו• ארכיון מוזיאון לוחמי הגטאו•(