קבל• פנים לצביה לובטקין ביום עליי•ה ארצה )באדיבו• ארכיון מוזיאון לוחמי הגטאו•(