•מונה קבוצ•י• עם המורדים )באדיבו• ארכיון קיבוץ גשר(