ו. הקיבוץ 'המאוחד' - השכחת הפילוג

מפתח צדקת הדרך חוזק באמצעות מוסדות שבנתה התנועה בתנופה רבה מאז החלו פעמי הפילוג להישמע בחצרות הקיבוצים . מאז היווסדו ראה הקיבוץ המאוחד את עצמו גוף מחנך שתפקידו להעמיד תנועה רחבה , המונית , שתביא לשינוי פני אדם וחברה באמצעות קריאה מתמדת להתגייסות , להט וחינוך מתמיד . לצורך כך הדגיש הקיבוץ המאוחד את הכשרת המדריכים ובניית מנגנוני הדרכה ומוסדות השכלה שבהם יופנמו ויועמקו עקרונות הקיבוץ המאוחד . תקופות של משבר ועתות מחלוקת האיצו בניית מנגנונים אלה . לאחר הפילוג התחזקה . 113 בשנות השלושים נפתחו מחלוקות בשתי סוגיות מרכזיות : קליטתם של עולי גרמניה בקיבוץ המאוחד ומידת ריכוזיותה של ההנהגה , תופעה שלוותה באוריינטציה מתחזקת והולכת כלפי ברית המועצות . בשנת 1937 נוסד הסמינר הרעיוני בעין חרוד ואחד מתפקידיו היה ליצור ' משמעת שכלית ' שתאפשר להתגבר על אופוזיציות , ראו : טבנקין , דברים , ג , עמ ' . 178 בעת הפילוג במפא " י , שבעקבותיו הפכה סיעה ב למפלגה העצמאית אחדות העבודה , ארגן הקיבוץ המאוחד בחורף 1945 - 1944 את ' סמינר השליחים ' בראשותו של ליובה לויטה , והייתה זו הזדמנות נאותה להגדיר וליצור משנה סדורה ...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב