ד. סקירת המחקר

קורות הקיבוץ המאוחד תולדות תנועות העובדים בארץ ישראל ובהן קורותיה של תנועת ' ההתיישבות העובדת ' היו ציר מרכזי של חקר ההיסטוריה מאז ראשית הציונות . המחקרים סקרו את שורשיה של תנועת אחדות העבודה ותרו אחר הסיבות לפילוגים הרבים בה . הלכי מחשבתם ודרכי פעולתם של אישים מרכזיים בציונות הסוציאליסטית היו נושא לעבודות מחקר ומונוגרפיות . יובל החמישים של מדינת ישראל הניב מבחר של סקירות , מחקרים ותיעוד שהעמידו במרכז עניינם את המעבר מחברה יישובית למדינה ריבונית . גם בפלח זמן זה נבחנה מידת השתלבותה של תנועת העבודה וההתיישבות העובדת בתוך המבנים המדינתיים הממלכתיים . התנועה הקיבוצית , . 43 ראו למשל : ליבליך , ' בין זיכרון לבדיון ' , על סיפורם הקשה לקליטה של ילדים צעירים ; גלזנר ובר און , ' אליעזר גרינבוים ' , על השכחתו של אליעזר גרינבוים ; בלטמן , למען חירותנו וחירותכם , על השכחת והחייאת תנועות הבונד בזיכרון הקולקטיבי . . 44 לסיכום ומיפוי ראו : אורון , מכאוב הדעת , עמ ' . 64 - 56 יצירה מקורית של החברה הציונית סוציאליסטית , זכתה להתעניינות רבה בעיקר בתחום המחקר החברתי והחינוכי . במידה פחותה מזו נערכו עליה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב