תוכן

הקדמה - פרופ ' דוד הלבני 9 דבר המתרגם 17 בית שמאי ובית הלל 19 רבן יוחנן בן זכאי 46 רבי חנינא בן דוסא 75 רבי אליעז ר בן הורקנוס 99 רבי אלעזר בן עזריה 129 רבי ישמעאל בן אלישע 152 רבי עקיבא בן יוסף 165 שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא 191 אלישע בן אבויה 209 רבי חנינא בן תרדיון 227 רבי מאיר וברוריה 245 רבי שמעון בר יוחאי 262 רבי יהודה הנשיא 277 רבי יהושע בן לוי 298 רבי יוחנן וריש לקיש 315 רבי זירא 342 רב ושמואל 362 אביי ורבא 383  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)