4. תנאי הפסקת כהונה

גם לאחר הפיצול המוסדי חשוב לקבוע את תנאי הדחתו של היועץ המשפטי מתפקידו או את התנאים לסיום תפקידו לפני תום חמש השנים כדי לצמצם את האפשרויות למניפולציות פוליטיות . תנאי הפסקת הכהונה לפני תום חמש השנים יהיו מוגדרים היטב : גיל פרישה של שופטים ) גיל ); 70 מצב בריאותי פיזי או נפשי לקוי המונע תפקוד ; חוסר התאמה מובהק ביותר לתפקיד עקב התנהגות אישית ; או התפטרות שאינה נובעת מלחצים פוליטיים . הוועדה המקצועית הקבועה תאשר את הפסקת הכהונה אם תמצא כי אכן התמלא אחד התנאים האמורים לעיל ותנמק פומבית את העילה . שר המשפטים יודיע לוועדת חוקה , חוק ומשפט של הכנסת על הפסקת כהונתו של היועץ המשפטי וינמק את הסיבה לה . תנאי הפסקת כהונה כאמור יבטיחו כי היועץ המשפטי לא יפוטר על ידי הממשלה רק משום שהמלצותיו וחוות דעתו אינם נראים למי מהשרים או ראש הממשלה . חשוב ביותר לקבוע גם את תנאי הדחתו של התובע הכללי מתפקידו או התנאים לסיום תפקידו לפני תום חמש השנים כדי לצמצם את האפשרויות למניפולציות פוליטיות ובעיקר ללחצים פוליטיים בנוגע להגשה של כתבי אישום . אלה יהיו תנאי הפסקת הכהונה לפני תום חמש השנים : גיל פרישה של שופטים 7...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר