3. מינוי היועץ המשפטי

המלצתי היא להשאיר על כנן את ההמלצות של דוח ועדת שמגר משנת . 1998 עם זאת דוח הוועדה לא פתר את הקושי הטמון במינוי למשרת היועץ המשפטי והתובע הכללי גם יחד . על פי דוח שמגר המומחיות הנדרשת מן היועץ המשפטי היא הן במשפט פלילי הן במשפט חוקתי ומנהלי : " היועץ המשפטי משמש ראש התביעה הכללית ומכאן מתחייבת בקיאותו בתחום דיני העונשין . לאור אופי עיסוקיו - נדרשת ממנו גם בקיאות בתחומי המשפט החוקתי והמנהלי . " כל עוד לא יהיה פיצול מוסדי לא ברור לחלוטין אם המינוי למשרת היועץ המשפטי חייב להדגיש במיוחד בקיאות מופלגת במשפט פלילי או אולי דווקא בקיאות מופלגת במשפט חוקתי או מנהלי ; המשבר של נובמבר 2009 במינוי למשרת היועץ המשפטי הדגיש עובדה זו : ועדת האיתור למשרת היועץ המשפטי לא הצליחה לגבש הסכמה אם המועמד הראוי חייב להיות בראש ובראשונה מומחה בפלילים או אולי דווקא מומחה במשפט אזרחי . פיצול מוסדי בין התביעה הכללית לבין הייעוץ המשפטי יוכל להקל במידה ניכרת על הדילמות הנלוות לתהליכי המינוי .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר