פרק שני הייעוץ המשפטי בישראל — חולשה או עוצמה?

מוסד היועץ המשפטי לממשלה בישראל , כהתגלמותו בשנים , 2009 - 1948 שונה במידה רבה מהמודלים הרווחים בעולם הדמוקרטי . ארבעה נושאים עיקריים מבדילים בינו לבין מוסדות אחרים בעולם : ריכוז הסמכויות , היקף הסמכויות , היעדר מיסוד מספיק של התביעה הכללית ) התפקיד המסור כיום לפרקליט המדינה ( והיעדר פיצול מוסדי בין הייעוץ המשפטי לבין התביעה הכללית . יועצים משפטיים לממשלה בישראל היו מעורבים בפרשות ציבוריות מאז קום המדינה : בשנים הראשונות היו אלה פרשות כמו חקיקת חירום נגד אנשי האצ"ל או ברית הקנאים ) מחתרת ג'למי ); בשנות החמישים והשישים היה זה , למשל , " עסק הביש ; " בשנות השבעים היו אלה פרשות שחיתות ; בשנות השמונים והתשעים - פרשת קו 300 ופרשת בר – און ; ובעיקר בעשור האחרון ) 2010 - 2000 ( עסקינן בהגשת כתבי אישום נגד בכירי המדינה - ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט ונשיא המדינה לשעבר משה קצב . יועצים משפטיים לדורותיהם היו מעורבים בהגשת כתבי אישום נגד פוליטיקאים בכירים כדוגמת שר השיכון לשעבר אברהם עופר , שר הביטחון לשעבר יצחק מרדכי , שר הפנים לשעבר אריה דרעי , שר המשפטים והמשנה לראש הממשלה לשעבר חיים רמון , שר...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר