מבוא הצגת הבעיה

זה שנים חוזרת ועולה לדיון ציבורי ומקצועי בישראל סוגיית הפיצול המוסדי האפשרי בין מוסדות התביעה הכללית ופרקליטות המדינה לבין מוסד היועץ המשפטי לממשלה . הדילמה הזאת אינה ייחודית לישראל והיא נדונה ברחבי העולם , לרבות בדמוקרטיות מבוססות , חלקן בעלות שיטת משפט קונטיננטלית וחלקן בעלות שיטת משפט מקובל . עם זאת ברוב מדינות העולם הוכרעה הכף לטובת הפיצול , ואילו בישראל , כמו גם באנגליה ובכמה מדינות נוספות , יש מבנה ייחודי ובעייתי , כפי שעוד יוסבר , שלפיו אין פיצול מוסדי . ועדת שמגר , לבחינת מוסד היועץ המשפטי ובעיקר דרכי מינויו , דנה בין שאר הסוגיות גם בסוגיית הפיצול המוסדי והחליטה נגדו . הסיבה המרכזית שניתנה לכך בדוח הוועדה - ובדבריהם של אישים בכירים כשופטים יצחק זמיר , מאיר שמגר ואהרן ברק - היא הסברה שפיצול מוסדי יביא להיחלשות יתרה של מוסד היועץ המשפטי בתפקודו כיועץ וכמייצג של הממשלה וכמנחה המשפטי של הממשל הציבורי 1 ראו למשל אריאל בנדור וזאב סגל " היועץ המשפטי לממשלה - המשפט והממשל" הפרקליט ד"מ 423 ) תש ); "ס רות גביזון " היועץ המשפטי לממשלה : בחינה ביקורתית של מגמות חדשות" פלילים ה ); 1996 ( 27...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר