תוכן העניינים

שלמי תודה 11 תקציר 13 מבוא הצגת הבעיה 15 פרק ראשון מחקר השוואתי 19 פרק שני הייעוץ המשפטי בישראל — חולשה או עוצמה ? 28 פרק שלישי הגיון הפיצול המוסדי 41 . 1 עומס עבודה אדיר וחוסר יעילות במצב הקיים 41 . 2 חלוקת תפקידים עמומה בתחום המשפט הפלילי 43 . 3 ניגוד עניינים 44 . 4 היעדר בקיאות מספקת ברזי המשפט הפלילי 45 . 5 מעמדו המוחלש של פרקליט המדינה 46 . 6 פוליטיזציה של קבלת החלטות בתחום הפלילי 46 . 7 ריכוז עוצמה 47 פרק רביעי חשיבותם הדמוקרטית של הייעוץ המשפטי והתביעה הכללית 49 פרק חמישי במה מותנה הכוח של הייעוץ המשפטי ושל התביעה הכללית ? 53 פרק שישי הצעה לרפורמות 58 . 1 פיצול מוסדי 60 . 2 מינוי התובע הכללי 63 . 3 מינוי היועץ המשפטי 63 . 4 תנאי הפסקת כהונה 64 . 5 דיווחיות 65 . 6 השתתפות בישיבות ממשלה 66 . 7 אופי עבודתם של היועץ המשפטי והתובע הכללי 66 . 8 ביצוע הפיצול המוסדי 67 שיח–רב האם פיצול הסמכויות יחזק את מעמדו של היועץ 69 המשפטי לממשלה או יחליש אותו ? iii Abstract  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר