חוקים

חוק איסור מימון טרור , תשס2005-ה" חוק ביטוח בריאות ממלכתי , תשנ1994-ד" חוק בתי משפט לעניינים מנהליים , תש2000-ס" חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם , תשס2002-ב" חוק האזרחות , תשי1952-ב" חוק האזרחות ( תיקון מס' , ( 10 תשע2011-א" חוק האזרחות והכניסה לישראל ( הוראת שעה , ( תשס2003-ג" חוק הבחירות ( דרכי תעמולה , ( תשי1959-ט" חוק הבחירות לגופים ציבוריים , תשי1954-ד" חוק הבחירות לכנסת ( נוסח משולב , ( תשכ1969-ט" חוק הגנת הפרטיות , תשמ1981-א" חוק הדרכונים , תשי1952-ב" חוק החברות ( תיקון מס' , ( 18 תשע2012-ב" חוק החברות ( תיקון מס' , ( 20 תשע2012-ג" חוק הכנסת , תשנ1994-ד" חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , תשכ1962-ב" חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים ( הוראת שעה , ( תשע2011-א" חוק המטה לביטחון לאומי , תשס2008-ח" חוק הממשלה , תשס2001-א" חוק המפלגות , תשנ1992-ב" חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים , תשמ1981-א" חוק הספנות ( כלי שיט , ( תש1960-ם" חוק העונשין , תשל1977-ז" חוק העמותות , תש1980-ם" חוק הפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תכנית ההתנתקות , תש2010-ע" חוק הרשות הארצית לכבאות ו...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור