פרק ראשון כושר מנהיגות

להלן יפורטו חסמים למנהיגותו של ראש הממשלה בשיטת הממשל הנהוגה כיום המקשים על תפקודו נוכח סמכויות יתר המופקדות בידיו - זאת מול יתרונות אפשריים לביסוס מנהיגותם של הנשיא ושל ראש הממשלה במסגרת שיטת הממשל המוצעת . יתרונות אלה טמונים בהפרדת הסמכויות ברשות המבצעת . כן נפרט על ההבדלים באופי המנהיגות ובעמדות הציבור בין שתי שיטות הממשל ; . 1 מוטת האחריות של המנהיג בשיטת הממשל הנהוגה , מוטת האחריות של ראש הממשלה היא בלתי-מוגבלת , ויהא זה חוסר אחריות לאומי להפקיד בידי אדם אחד - מוכשר ככל שיהיה - את ניהול כל ענייני המדינה . עיון בהיקפם העצום של הנושאים המדיניים-ביטחוניים ושל הנושאים החברתיים-כלכליים המפורטים בפרקים השני והשלישי בשער החמישי ממחיש את הסבירות הגבוהה לכך שראש הממשלה ייכשל בתפקידו . גם אם יקדיש את מרב זמן האיכות שלרשותו לנושאים מדיניים-ביטחוניים , ועוד זמן קצוב לטיפול במשברים חברתיים-כלכליים , עדיין יעמוד ראש הממשלה חסר אונים מול הציפייה הציבורית שכל הכרעותיו תהיינה נבונות ונכונות , ומול הציפייה הבלתי-אפשרית שיקצה זמן איכות לנושאים חברתיים-כלכליים נוספים מעבר לאלה הבוערים . בשיטת הממשל ה...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור