תיקון חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב)

. 36 לתקן סעיף - 81 ( א ) סעיף ) 81 א ) ינוסח מחדש כדלקמן : " בחלוקת המנדטים ישתתפו עד 10 רשימות מועמדים שזכו למרב הקולות הכשרים בבחירות , ואשר קיבלו כל אחת קולות כשרים במספר שאינו פחות 2 % -מ ( שני אחוזים ) מסך כל הקולות הכשרים . " ( ב ) לתקן סעיף ) 81 ב ) - במקום " של כל הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים" יופיע " של הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים כאמור בסעיף קטן . " ( א ) . 37 לתקן סעיף - 82 להוסיף סעיף ) 82 ג ) כדלקמן : " למרות האמור בסעיף קטן , ( א ) היה ושתי רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן קיבלו כל אחת קולות כשרים במספר שאינו פחות , 2 % -מ כך שרשימה אחת נכללה בין עשר הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים לפי סעיף ) 81 א ) ואילו הרשימה האחרת אינה משתתפת בחלוקת המנדטים - ייחשבו לעניין קביעת ' המודד' וחלוקת המנדטים לפי סעיף ) 81 ב ) ) -ו ג ) מספר הקולות הכשרים שקיבלו שתיהן יחד כקולות הכשרים שקיבלה הרשימה המשתתפת בחלוקת המנדטים לבדה . "  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור