תיקון חוק הכנסת

. 30 לתקן סעיף - ( 1 א ) 1 במקום " על ידי נשיא המדינה" יופיע " על ידי סגן נשיא המדינה . " במקום " של נשיא המדינה" יופיע " של סגן נשיא המדינה . " . 31 לתקן סעיף - א 2 ( א ) לתקן סעיף ) א 2 א ) - במקום " הטיל נשיא המדינה" יופיע " הטיל סגן נשיא המדינה . " ( ב ) לתקן סעיף ) א 2 ה ) - במקום " ועדות זמניות לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון , ובלבד שמספר חברי ועדות אלה לא יעלה על מספר החברים בוועדת הכספים ובוועדת החוץ והביטחון לפי הוראות סעיף " ( ב ) 3 יופיע " ועדה זמנית לענייני כספים , ובלבד שמספר חבריה לא יעלה על מספר החברים בוועדת הכספים לפי הוראות סעיף . " ( ב ) 3 . 32 לתקן סעיף ) 3 ב ) - למחוק " בוועדת החוץ והביטחון . " למחוק " החוקה . " . 33 סעיף 4 א בטל . . 34 לתקן סעיף - 60 ( א ) להוסיף סעיף ) 60 ג ) כדלקמן : " ועדת הכנסת לא תאשר בקשות להתפלגות סיעה כאמור בסעיף קטן ( א ) במהלך השנתיים הראשונות לכהונתה של הכנסת . " ( ב ) להוסיף סעיף ) 60 ד ) כדלקמן : " ועדת הכנסת מוסמכת לאשר עד שלוש התפלגויות של סיעות בהתאם לאמור בסעיף קטן ;( א ) הוגשו מספר בקשות חופפות להתפלגות על ידי סיעות הכנסת , ת...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור