תיקון חוק יסוד: הממשלה

. 1 לתקן סעיף - 1 אחרי המילה " המבצעת" יופיע " הפרלמנטרית . " . 2 לתקן סעיף - 5 ( א ) סעיף ) 5 ג ) יבוטל . ( ב ) סעיף ) 5 ד ) יסומן כסעיף ) 5 ג ) וינוסח מחדש כדלקמן : " אחד השרים יהיה ממלא מקום ראש הממשלה ויישא בתואר המשנה לראש הממשלה . " ( ג ) סעיף ) 5 ה ) יסומן כסעיף ) 5 ד ) וינוסח מחדש כדלקמן : " שר יכול לכהן כסגן ראש הממשלה , ובלבד שתואר זה יוענק לשני שרים לכל היותר . " . 3 להוסיף סעיף 7 חדש כדלקמן : " מינוי ראש ממשלה על פי תוצאות הבחירות לכנסת" ( כותרת הסעיף . ( )" א ) מועמד המפלגה שזכתה למספר המושבים הגדול ביותר בכנסת ימונה מיד לראש הממשלה , ובתנאי שרשימתו זכתה 44-ב מנדטים או יותר . ( ב ) לא התקיים האמור בסעיף קטן , ( א ) יציגו ראשי שתי המפלגות הגדולות ביותר את מועמדותם לתפקיד ראש הממשלה בפני סגן נשיא המדינה , בתוך שבוע מפרסום תוצאות הבחירות . ( ג ) הצגת מועמדות לתפקיד ראש הממשלה כאמור בסעיף קטן ( ב ) מותנית בתמיכה במועמד בקרב חברי הכנסת מרשימתו ובתמיכת חברי הכנסת ממפלגה אחת נוספת , ובתנאי שלשתי המפלגות יחדיו יהיו 48 מנדטים או יותר . ( ד ) התקיים האמור בסעיף קטן ( ב ) בנוגע למועמ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור