המלצות לשיפור תפקוד הממשלה והכנסת

במסגרת ההצעה לחיזוק הדמוקרטיה הפרלמנטרית העלתה האסכולה הפרלמנטרית שורה של המלצות לשיפור תפקוד הממשלה כרשות מבצעת ושל הכנסת כרשות מחוקקת . המלצות אלה ראויות לבחינה מקיפה גם על רקע ההצעה המוצגת בספר זה לשינוי שיטת הממשל ולכינון ממשל משולב של משטר נשיאותי לצד דמוקרטיה פרלמנטרית , שכן קיים שוני בין קבלת ההמלצות בשיטת ממשל של דמוקרטיה פרלמנטרית לבין קבלתן בשיטת הממשל המשולב , כפי שיפורט להלן :  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור