הצעת חוק הבחירות לנשיאות ולסנאט היהודי

פרק : ’א פרשנות . 1 הגדרות בחוק זה : " בוחר" - בעל זכות לבחור לנשיאות ולסנאט היהודי . " הוועדה המרכזית" - ועדת הבחירות לנשיאות ולסנאט היהודי שהוקמה לפי סעיף . ( א ) 19 " ועדה אזורית" - ועדת בחירות אזורית לנשיאות ולסנאט היהודי שהוקמה לפי סעיף . ( ג ) 19 " חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין , תשכ . 1965-ה" " חוק שירות ביטחון" - חוק שירות ביטחון ( נוסח משולב , ( תשמ . 1986-ו" " יום שליפת הפנקס" - יום ה' שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים . " כלי שיט" - כלי שיט ישראלי כמשמעו בחוק הספנות ( כלי שיט , ( תש . 1960-ך" " מרשם האוכלוסין" - המרשם המתנהל לפי חוק המרשם . " פנקס בוחרים" - פנקס הבוחרים שהוכן לפי הוראות חוק זה , הכולל את כלל רשימות הבוחרים . " שליפת הפנקס" - " גזירת פנקס הבוחרים מתוך מרשם האוכלוסין . " פרק : ’ב סעיפים מרכזיים . 2 מהות בבחירות המשותפות לנשיאות ולסנאט היהודי , הבוחרים מצביעים בעבור בחירת נשיא וסגן נשיא בהתאם לחוק יסוד : נשיא המדינה וכן בעבור בחירת שישים חברי הסנאט היהודי בהתאם לחוק יסוד : הסנאט היהודי . . 3 הזכות להצביע ( א ) הזכות להצביע בבחירות לנשיאות ולסנאט היהודי ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור