הצעת חוק יסוד: מבקר הממשל

. 1 מהות ביקורת הממשל הנשיאותי נתונה בידי מבקר הממשל . . 2 ביקורת הממשל ( א ) מבקר הממשל יקיים ביקורת על כל פעולות ממשל הנשיא בהתאם להגדרת סמכויותיו של נשיא המדינה כאמור בסעיף 28 לחוק יסוד : נשיא המדינה . ( ב ) מבקר הממשל יקיים ביקורת על כל משרדי הממשל והגופים המשויכים אליהם , וכן יקיים ביקורת בכל רשות שלטונית או ציבורית , גוף , מוסד או תאגיד המצויים בקשר עם הממשל לצורך יישום מדיניות הממשל בהתאם לסמכויותיו . ( ג ) מבקר הממשל יבחן את חוקיות הפעולות , טוהר המידות , הניהול התקין , היעילות והחיסכון של הגופים המבוקרים , וכן כל עניין אחר שיראה בו צורך . . 3 חובה להמציא ידיעות גוף העומד לביקורתו של מבקר הממשל ימציא למבקר , לפי דרישתו - וללא דיחוי - ידיעות , מסמכים , הסברים , וכל חומר אחר שלדעת המבקר דרושים לו לצורכי הביקורת . . 4 תלונות הציבור מבקר הממשל יקבל מאת הציבור תלונות הנוגעות לפעולות הממשל באופן כללי , אך לא תלונות בעלות ממד אישי , שאותן המבקר לא יברר ; המבקר יסתייע בתלונות הציבור לצורך הביקורת שהוא מבצע על פעולות הממשל , אך אין מחובתו ליידע את המתלונן איזה שימוש עשה במידע שהתקבל או ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור