6. משרדי הממשלה - הפקידות הממשלתית

א . ליקוי בתיאום החלטות ממשלה בין-משרדיות ובקידומן אחת מאבני הנגף בביצוע מדיניות ממשלה נוגעת לליקוי בתיאום הנדרש ליישום החלטות בין-משרדיות בקרבה . הפקידות הממשלתית מתקשה מאוד ליישם החלטות ממשלה , וזאת ביחס ישיר למספר המשרדים הממשלתיים הנוגעים להחלטות אלה ; קרי הקושי הביצועי גדל ככל שמשרדים רבים יותר מעורבים ביישום ההחלטה . הסיבות המרכזיות לכך הן : היעדרה של סמכות מרכזית שתניע את כל המשרדים לביצוע יעיל של החלטת הממשלה , לרבות בקרה על ביצועי המשרדים ; תלות ביצועית של משרד אחד בביצוע קודם של משרד ממשלתי אחר ; עיכוב בהעברות תקציביות ממשרד ממשלתי אחד למשנהו או מחלוקת בין המשרדים בסוגיית התקצוב ; רמת תקשורת נמוכה בין הגורמים הבכירים במשרדי הממשלה ; חוסר הבנה של מלאכת התיאום הנדרשת לביצוע משולב של משרדי הממשלה ומחלוקות סביב סוגיית האחריות והסמכות המוקנות לכל משרד ממשלתי . הפקידות הממשלתית פוגעת ביכולת למשול ככל שהיא מתקשה באופן מיוחד ליישם החלטות ממשלה המחייבות תיאום בין-משרדי . ב . תקופות שפל ביישום מדיניות הפקידות הממשלתית הבכירה יודעת לזהות את רגעי דעיכתה של ממשלה מכהנת עד למועד שבו תאריך ...  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור