שער ראשון המערכה על שינוי שיטת הממשל בישראל

שער ראשון המערכה על שינוי שיטת הממשל בישראל המערכה החדשה לשינוי שיטת הממשל בישראל עוצבה בשנים האחרונות הודות לפעילותן של דמויות מהממסד האקדמי והמחקרי אשר הציגו הצעות מפורטות לשינוי שיטת הממשל הנהוגה . מערכה זו לוותה בהקמת עמותות ייעודיות הקשורות בזיקה לעולם האקדמי , אשר מטרתן ליצור דעת קהל אוהדת להצעות לשינוי שיטת הממשל ולהוות כלי לחץ על המפלגות ועל הממשלה לקדם הצעת חוק המבוססת על הצעות אלה . הממסד האקדמי-מחקרי הוביל את המערכה החדשה תחת העדפה ברורה של האסכולה הפרלמנטרית , המבקשת לקדם שינויים במסגרת הדמוקרטיה הפרלמנטרית הנהוגה בישראל מראשית היווסדה . לצדה של אסכולה זו פעלה כעמדת משנה האסכולה הנשיאותית , אשר ביקשה לקדם משטר נשיאותי בישראל . במחלוקת בין שתי האסכולות זכתה האסכולה הפרלמנטרית לתמיכה רחבה יותר , והיא שקבעה את הטון בשיח הציבורי המתנהל במסגרת המערכה המחודשת על שינוי שיטת הממשל בישראל . נתאר עתה את עמדת שתי האסכולות . 1 ראו : “ הצעות לשינוי שיטת הממשל ושיטת הבחירות בישראל : סקירה , " ירושלים : הכנסת , מרכז המחקר והמידע , . 2010  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור