המנהיגים בנתיבים דמוקרטיים הצעה לשינוי שיטת הממשל בישראל

רפאל לב-ארי המנהיגים בנתיבים דמוקרטיים הצעה לשינוי שיטת הממשל בישראל רפאל לב-ארי ד ויהי בלילה ההוא ויהי דבר יהוה אל נתן לאמר . ה לך ואמרת אל עבדי אל דוד כה אמר יהוה האתה תבנה לי בית לשבתי . ו כי לא ישבתי בבית למיום העלתי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה ואהיה מתהלך באהל ובמשכן . ז בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל הדבר דברתי את אחד שבטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי את ישראל לאמר למה לא בניתם לי בית ארזים . ח ועתה כה תאמר לעבדי לדוד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן הנוה מאחר הצאן להיות נגיד על עמי על ישראל . ט ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרתה את כל איביך מפניך ועשתי לך שם גדול כשם הגדלים אשר בארץ . י ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יסיפו בני עולה לענותו כאשר בראשונה . יא ולמן היום אשר צויתי שפטים על עמי ישראל והניחתי לך מכל איביך והגיד לך יהוה כי בית יעשה לך יהוה . יב כי ימלאו ימיך ושכבת את אבתיך והקימתי את זרעך אחריך אשר יצא ממעיך והכינתי את ממלכתו . יג הוא יבנה בית לשמי וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם . שמואל , ’ב פרק , ’ז פסוקים - ’ד יג’  אל הספר
רעיונות הוצאה לאור