ביביליוגרפיה

Tomoshevsky , Boris , Thematic s , in : Russian Formalist . 8 Criticism ( Lemon and Re is , ed . ) Lincoln , 1965 , p . p . 61-95 . , / 7 / 7 n . 9 לב . מלל 1 ינ התרנגול נקיפור פשרט לש ייר עגנרן , "הספרות" ד , 4 / , ( 1974 ) עמי . 714 . 10 כגון הסיפורים . ב" י נ . תיי " , " 0 בטרם , " ( כתבי גנסין , מרחביה , , 1946 כרך אי עמי . 238-116 . 11 יהושע , א . ב . שלשה ימים יילד , בתוך : מול היערות , הקיבוץ המאוחד , ר"ג , , 1968 עמי . 257-175 Shipley , J . T . ( ed ) , Dictionary of World Literature , London , . 12 1955 , p . 274 . . tnny , ny . 13 מיכאל שלי , עם עובד , ת"א , תשל"ו . . 14 השפעת סיפורו של עגנון , "בדמי ימיה" על נושא הרומן "מיכאל שלי" ועל כמה מדרכי עיצובו , ניכרת במיוחד במקום זה : "אבי ואישי האירו לי פניהם , באהבתם ובחמלתם נדמו זה לזה " ) . " בדמי ימיה , " בהוצאת שוקן , תשל"ה , עמי נייד . ( . 15 שקד , גרשון . אמנות הסיפור של עגנרן , ספרית הפועלים , ת"א , , 1973 עמי . 200 אמנם , אף הגדרה זו אינה נקיה מחולשות . ראשית , ההגדרה מיחסת את המוטיב לרומן בלבד ומתעלמת ממציאותו בסוגי ספרות...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ