הדינאמיקה של מוטיבים ביצירות ש"י עגנון

? N ? 1 ITH ! nHVin דקל - פרסומים אקדמיים ? a ^ -inon Tiar *" cj ר יסכדקבווי Vt רנוגוריט" , 1 בושא שם תספר המחבר / י ם כלכלה טבלא לכלכלה f ' n ני יאיר זימון ( מהדורה כלכלה כלכלת ן'פידטה י . זימון - נ . קירר כלכלה י תלרת הטחלדיס א ' , נ ' * א . הראל - י . זימון סוציולוגיה שיעית םחי , ר לםדה - ח" צ ' רלס קיטן » יסי ^ ' JIJU סוציולוגיה שלשלת טחקר לםדה - ח " לז יא קראוס , 0 - מילד אסטרטגיה , תכני 7 לס 7 י 7 ה נ . רובין סוציולוגלה Israeli Social Problems הרולד גרינברג מדזג המדינה השיק ל / אירופי הטשרתף * צבי גנור מרע המדלנה החברה הבינל ^ לטלת בהתפתחלתה - מדיון םוטקט קילי יסל 7 נמקפי 1 הנינ 7 «> םי לשון םנלא לטד ^ י ה לטרך אליהו אראל ספרויז טערכ 7 ת טליס כס 3 ילת עדנה אפק ספרות עילניס נדי 0 ^ לקר ^ של םיטיניס יאיר מזור בכןיכחר טי ^ יילת י" & ענני 7 אמנות ה 3 י 0 לט ר ^ טנ 7 תי גדעון עפרת פילוסופיה ללגיקה א י . כ ' * אלכס בלום אלקטרוניקה הכ 7 ליגל עתקדם א * נ , נתנאל פלס ומחטבים ; יקי 7 ול ; נאלק ^ רלניקה ספרל 7 ית )  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ