פרק שמיני: סיכומים

א . מבט על המכלול בבחינת סגוליות הכתיבה של יהושע במכלולה , נצא מתוך נקודת המוצא המימטית , כלומר היחסים בין הכתוב לבין המציאות , שאותה הוא בא לתאר ; "חיקוי" של כתבים , שלא נכתבו על ידי המחבר , ושהם חומרי תשתית ליצירותיו ; וכמו כן קשרים מימטיים בין האידיאולוגיה של המחבר המבוטאת בהווייתו הפוליטית בהופעותיו הפומביות , מסותיו , לבין כתיבתו הספרותית הטהורה . במלים אחרות , נזדקק לשלוש מערכות של זיקות . האחת — הזיקה בין יצירותיו של יהושע ובין מה שמכונה בדרך כלל מציאות של ממש : נופים , אנשים , נקודות התמצאות הניתנות לזיהוי בזמן ובמקום ; השנייה — הזיקה הבין טקסטואלית : הקשרים לתנ"ך או ליצירות מופת אחרות מן המורשה היהודית , או מספרות העמים ; השלישית - הזיקות להשקפת עולם חברתית , פוליטית . על ההתייחסות של יצירת יהושע למציאות נוכל לומר שהיא מדייקת בפרטים , מתארת בנאמנות מצבים פסיכולוגיים , קלסתרי פנים , אופני התנהגות , יחסי אבות ובנים , צורות שיח למיניהן . אולם , אין היא נמנעת מציורים בדיוניים מופלגים שאינם עומדים בפני ביקורת של השכל הישר . מיטב הסיפור אמיתו , ומיטב הסיפור כזבו או גוזמאותיו , משמשי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד