פרק שישי: דוד שחר - "היכל הכלים השבורים"

מקרא ברומנים האחרונים ב"לוריאך א . יצירה אנציקלופדית היצירה הספרותית האנציקלופדית , אם אנו מאמצים לצורך זה את המינוח של נורתרופ פריי , מבקשת לחבוק את מעגל ההיסטוריה כולה מראשיתה עד אחריתה , להכיל בתוכה מתוך מיצוי את מיטב פרקיה . היא נבדלת מן האנציקלופדיה בחוסר מחויבותה לעובדות כפי שהיו , אלא לכוללות הרעיונית המשתמעת מהן . אמצעי הבעתה אינם החתירה לדיוק , ולפירוט המתייצב למבחן האימות . כלי ביטויה הן ההבעה הסמלנית , ההפלגה מן המימד המציין הדנוטטיבי , למימד המתפשט הקונוטטיבי . משל ונמשל משרתים אה מוסר ההשכל , דמיון ורגש מתחברים לאינטלקט כדי להאדיר את המסופר , ולמשוך את הקורא מן המציאות המוכרת למחוזות שעובדה ובדיה משמשים בהם יחדיו . יצירה הכלולה בז'אנר זה תוכל לפרוש מן ההיסטוריה בשלמותה ולהתמקד בכמה תקופות , או אפילו בתקופה אחת , מתוך ניסיון למצות את כל שהתחולל בה . לתכלית זו יתאים גם "הכזב היפה" ובלבד שיקלע למהות המתרחש , משמעותו העמוקה , היוצאת מחוץ לזמן ולמקום . סימן ההיכר החיצוני של הרומן בעל האמביציה האנציקלופדית היא התפשטותו הכמותית . גודל המצע הוא , כידוע , גם דרך מלך בהבחנה בין רומן...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד