תוכן העניינים

עמוד:9

פרק שני אתיקה עסקית — מאריסטו ועד אנרון . 1 מבוא — מהי אתיקה 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אתיקה — הגדרה 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 על אתיקה ועסקים . 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מבט היסטורי 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . הסביבה הרגולטורית 104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . אתיקה בעידן המידע והרשתות החברתיות 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 קוד אתי 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יתרונות הקוד האתי 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 תוכנית אתיקה והטמעת הקוד האתי . 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תוכנית אתיקה . 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 מדידה , בקרה ורענון של הקוד האתי 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מדידה ובקרה 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . רף וסף 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 קודים מיוחדים . 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 הוראת והדרכת אתיקה . 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק שלישי אחריות סביבתית . 1 מבוא 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 על קיימות ואחריות סביבתית . 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 מדיניות סביבתית ארגונית . 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . מהי מדיניות סביבתית של תאגיד ? 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . הנחיות לכתיבת מסמך מדיניות סביבתית 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 טביעת רגל פחמנית וניהול פחמן . 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . רקע 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . מהי טביעת רגל פחמנית ? 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג . תו הפחמן 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר