תוכן העניינים

עמוד:8

. 6 סיכום 96 נספח רקע היסטורי : תמורות בכוחה של החמולה 97 מקורות 103 פרק › שלישי › : האם › רמת › ההוצאות › של › המתמודדים › משפיעה › על › תוצאות › הבחירות ? אבי בן בסט , מומי דהן , אסטבן קלור תקציר 106 הצעות מדיניות : מצע לדיון 106 . 1 מבוא 109 . 2 המסגרת המוסדית 113 . 3 האסטרטגיה האמפירית 119 . 4 תיאור הנתונים 122 . 5 התוצאות 128 . 6 ניתוח רגישות 134 . 7 סיכום ומסקנות 140 מקורות 142 iii › Abstract

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר