ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות

עמוד:4

Representativeness and Efficiency in Local Government Avi Ben-Bassat , Momi Dahan , Esteban F . Klor עריכת הטקסט : תמר שקד עיצוב הסדרה : טרטקובר עיצוב גרפי - טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה על העטיפה : Empty Seesaw in Istanbul , Turkey , Cenkertekin , www . dreamstime . com The Street in Tel Aviv , National Flags of Israel , Seqoya , www . dreamstime . com תצלום הכנסת , פלאש 90 סדר : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : אופסט נתן שלמה , ירושלים מסת “ ב ISBN 978-965-519-125-7 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו “ ל . להזמנת ספרים ומחקרי מדיניות בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה : טלפון : ; 02-5300800 , 1-800-20-2222 פקס : 02-5300867 דוא “ ל : orders @ idi . org . il אתר האינטרנט : www . idi . org . il המכון הישראלי לדמוקרטיה , ת “ ד , 4702 ירושלים 9104602 ( כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר , ( תשע"ג Copyright ) 2013 by The Israel Democracy Institute ) R . A . ( Printed in Israel כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם , במלואם או בחלקם , מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר