הציונות יצירתה של חברה חדשה

עמוד:4

Originally published in English under the title Zionism and the Creation of a New Society by Ben Halpern & Jehuda Reinharz Copyright © 1 998 by Oxford University Press , Inc . Translated by Ada Paldor המערכת המדעית פרופ' ישעיהו גפני ( יו " ח , צבי יקותיאל , פרופ ' ג'רמי כהן , פרופ ' רוברט ליברלס , ד " ר מנחם מור , פרופ' שמואל פיינר , פרופ ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון התקין והביא לדפוס : יצחק כהן ספר זה ראה אור בסיוע משרד המדע , התרבות והספורט © Copyright by The Zalman Shazar Center for Jewish History , Jerusalem Printed in Israel , 2000 מםת " ב ISBN 965-227-153-5 מספר קטלוגי Catalogue No . 185-470 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תש " ס אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממט , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית ') גרף חן (' בע " מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר