בית הכנסת באשכנז: בין דימוי להלכה

עמוד:יב

בין המסורות השונות במידת ההרגשה המוחשית ו / או במידת הביטוי המילולי בהן פירשו היהודים את עובדת היות בית הכנסת "מקדש . "מעט לעוצמת הזיהוי בין בית הכנסת לבין בית המקדש ישנן השלכות בתחום ההלכה , המנהג והחוויה הדתית . בדיקת מורשתם של יהודי אשכנז בימי הביניים מראה שאצל יהודי צפון צרפת וחבל הריינוס נתפס בית הכנסת כמקדש במוחשיות מיוחדת . סימן ראשון לייחוד שבגישה האשכנזית נמצא כבר בפרשנות המיוחסת לאותה פרשה שבספר יחזקאל ( יא : יד-כ ) המשמשת בסיס לנושא כולו . הנביא מצהיר : ויהי דבר ד' אלי לאמי : בן אדם אחיך אנשי גאלתך וכל בית ישראל כלה אשר אמרו להם ישבי ירושלם רחקו מעל ד' לנו היא נתנה הארץ למורשה : לכן אמר כה אמר אדני ד' כי הרחקתים בגוימ וכי הפיצוחים בארצות ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם : לכן אמר כה אמר אדני ד' וקבצתי אתכם מן העמים ואספתי אתכם מן הארצות אשר נפצותם בהם ונתתי לבם את אדמת ישראל : ובאו שמה והסירו את כל שקוציה ואת כל תועבותיה ממנה : ונתתי להם לב אחד ורוח חדשה אתן בקרבם והסרתי לב האבן מבשרם ונתתי להם לב בשר : משמעותו הפשוטה של הפסוק המודגש היא שהקב"ה יהיה לעם ישראל ל"מקדש , "מעט דהיינו שנוכחותו תהיה מורגשת בתוכם עד שובם לארץ ישראל וחידוש הברית בינם לבין א-להים , ובהתאם פירש הרד"ק : ואף על פי כן לא עזבתים אלא הייתי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם כלומר אם רחקו ממקדש ה' שהוא מקדש גדול שם בארצו אני אהיה להם למקדש מעט כלומר בבתי כנסיות שהם נועדים שם להתפלל אלי אני עמהם ושומע קולם ומצילם מיד אויביה' שלא יעש' בהם כלה ועוד אני עתיד לקבץ אותם כמו שאמר בסמוך וקבצתי אתכם : אולם לא כן הבין בעל התרגום . לדידו , צמד המילים "מקדש מעט" מציין את בית הכנסת דווקא : בשם "היכל" . ( Temple ) ראה ד' אלעזר דרכו" , של בית הכנסת , "האמריקני תפוצות ישראל , כ ( תשמ"ב , ( עמ' . 15-14 16 כפי שמציין תא-שמע מקדש" ) , "מעט עמ' , 60-55 והשווה לוין , בית הכנסת , עמ' , ( 470-440 ייתכן ששורשי התופעה בחילוקים שבין המסורת הבבלית לבין המסורת הארצישראלית הקדומה , ואין כאן מקום להאריך . כפי שנראה לקמן , במסורת הפרובנסלית משתקפות שתי המגמות . 17 פירוש דומה פירש עוד פרשן פרובנסלי , רבי מנחם בן שמעון . ראה מהדורת ה"כתר" לספר יחזקאל ( בעריכת י' פנקובר , ( רמת גן , תש"ס , שם . ביקורת סמויה לפרשנות חז"ל ( שתידון לקמן ) יש למצוא בהמשך דברי רד"ק : "למקדש מעט - פתח כי הוא סמוך למלת מעט כי מעט איננו תאר אלא שם כן מצאתיהו בקצת ספרים מדויקים ובקצת מצאתי קמץ אם כן מעט יהיה תאר ויונתן תרגם ויהבית להן בתי כנישתא וגו' . "כבעמוד

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר