פרק א' גישת רב סעדיה גאון: ספר תהילים — תורה שניה

עמוד:13

פרק א' גישת רב סעדיה גאון : ספר תהילים — תורה שניה רב סעדיה גאון הוא אבי מפרשי ספר תהילים בישראל , אף כל איננו ראשון להם . ראייתו את ק"ן המזמורים כמעין תורה שניה שניתנה לדויד , לא נבעה ממקורות חז"ל , ולא נתקבלה על דעת המפרשים שבאו לאחריו , אך הדיה עולים מכתביהם . הראב"ע , למשל , מתדיין בהרחבה בשתי הקדמותיו לתהילים עם כמה מדעותיו המקוריות של הגאון לגבי טיבו ואופיו של הספר , אם כי ללא ציון שם בעליהן . בחינה יסודית של תפיסת רס"ג חשובה אפוא לא רק לגופה , אלא דרושה גם כדי להבין כראוי את ההסתייגות הגמורה ממנה . מצויות בידינו שתי הקדמות של רס"ג לתהילים , אחת קצרה מאד ( עמ' נ"א-נ"ג במהדורת קאפח , ( והשניה ארוכה פי אחד עשר ממנה ( שם , עמ' . ( 'נ-ז"י בשתיהן מוצגת אותה הקונספציה של ספר תהילים , אלא שבארוכה הטיעון והראיות באים ביתר פיתוח והרחבה , ובנוסף לכך כלולים בה גם תרגום של ארבעת המזמורים הראשונים , ביאורם הלשוני ופירוש ענינים נרחב ביותר , בחינת הדגמה של דרך הביאור המתבקשת מן התפיסה שהותוותה ( ראה דברי רס"ג , שם , עמ' . ( 'נ לדעתי , סביר מאד להניח שההקדמה הקצרה אינה אלא הקדמתו של תפסיר תהילים , ואילו הארוכה שייכת לפירוש הארוך שנכתב מאוחר יותר 1 רס"ג מתיחס אמנם בהקדמתו הארוכה ( קאפח , , 'תהילים' עמ' ל"ז ) ל"מה שכבר עשה זולתי מפירושי ( בערבית : "מן ( "תפסיר ספר , "זה אך דומה שכבר הראב"ע לא הכיר תרגומים פירושים אלה , שנירחו על ידי מפעלו הפרשני הגדול של רס"ג . הגיעו לידינו שרידים מפירוש עברי של ספר תהילים מאת דניאל אלקומסי הקראי בן המאה התשיעית ( ראה : מרמורשטיין , "שרידים , ('' אך לא מצאתי בביאורי רס"ג לאותם מזמורים הדים של ממש לפירוש הזה , שמכוחם אפשר היה להסיק שהוא הכירו . 2 בהקדמת הפירוש הנדפס אין רס"ג נזכר כלל , ובהקדמה שבשריד שמו בא ארבע פעמים ב'מחקר , 'הרביעי אגב הבעת הסתייגות משיטת רס"ג בקישור המזמורים זה עם זה ( שורה ( 97 ומביאוריו לשלושה מונחים מוסיקאליים שבראשי המזמורים ( שורות 149 , 141 ו . ( 154 3 שתי ההקדמות תורגמו לעברית פעמיים , לראשונה ע"י י"י ריבלין בשנת 1942 ( ראה : ריבלין הקדמות" , , ( " ובשנייה בשנת 1966 ע"י י' קאפח , אשר גם ההדיר מחדש את המקור הערבי והדפיסו בצד תרגומו לעברית ( ראה 1 קאפח , . ( 'תהילים' מ' צוקר כתב מאמר בקורת על נוסח ההקדמות- ותרגומן שבמהדורה זו ( ראה : צוקר , , ( "הערות" ו-ח' אבנארי פרסם קטע גניזה מספריית קמבריג' המשלים את רובה של הלאקונה הארוכה שבהקדמה הגדולה ( ראה מהףורת קאפח , עמ' ל"א , הערה ( 72 בלויית תרגום אנגלי ודיון מוסיקולוגי ( ראה י אבנארי . ( י' שונרי דן בשתי ההקדמות בפרקים ב' ו ג' של הדיסרטציה שלו על תפסיר תהילים לרס"ג ( ראה : שונרי . (

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר