תוכן העניינים

עמוד:8

פרק רביעי דקדוק במרחב — מערבת הכינויים 4 . 1 83 נקודות התייחסות : הבסיס למערכת כינויי הגוף בשפת הסימנים 84 4 . 1 . 1 מהם כינויי גוף ? 4 . 1 . 2 ; 84 מערכת כינויי הגוף בשפת הסימנים 4 . 1 . 3 ; 85 נקודות התייחסות כאמצעי למניעת דו משמעות 87 4 . 2 כינויי גוף נוספים בשפת הסימנים הישראלית 4 . 3 89 הבחנות של מספר במערכת כינויי הגוף 4 . 4 90 התייחסות למשתתפים בשיח באמצעים לא ידניים : הסטת זהות 4 . 5 92 ( role shift ) כינויי הגוף בשפות סימנים אחרות 4 . 6 94 סיכום 94 פרק חמישי דקדוק במרחב — ההתאמה בפועל 5 . 1 96 מהי ההתאמה בפועל ? 5 . 2 97 ההתאמה בפועל בשפות סימנים 5 . 3 98 פועלי התאמה בשפות סימנים 101 1 5 . 3 . מה מציינים פועלי התאמה ? 5 . 3 . 2 ; 101 המבנה המורפולוגי ( צורני ) של פועלי התאמה 103 5 . 4 ההתאמה בפועל : שפות סימנים לעומת שפות מדוברות 5 . 5 104 קידוד המספר ( יחיד-רבים ) בצורני ההתאמה 5 . 6 106 סיכום 107 פרק שישי זמנים ואספקטים 6 . 1 108 זמן ואספקט 6 . 2 109 מערכת האספקטים בפועל בשפת הסימנים הישראלית 110 6 . 2 . 1 שינויים מורפולוגיים לציון אספקטים 6 . 2 . 2 ; 111 האספקט הפרפקטי 6 . 2 . 3 ; 113 הפרפקט בשפת הסימנים הישראלית 6 . 2 . 4 ; 114 ההבדל בין כבר בעברית ובין כבר בשפת הסימנים הישראלית 117 6 . 3 הבעת זמן דקדוקי 119 6 . 3 . 1 ציון יחסי זמן 6 . 3 . 2 ; 119 אפיונים צורניים של מילות זמן 6 . 3 . 3 ; 120 מילים לציון זמן בשפת הסימנים 6 . 4 124 סיכום 124

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר