פתח דבר

עמוד:13

התוספתא , ולרמוז בכך שאלו ואלו - משנה ותוספתא - דברי תנאים הם , אשר יחסם ההדדי מבחינת מקורי ותנייני אינו קבוע מראש . במבוא דלהלן , לאחר שפתחנו בסקירה קצרה על ראשית הדיון בנושאים שלפנינו , הרי היא בדברי רב שרירא גאון והרמב"ם , וצירפנו להם את דברי זכריה פרנקל המייצגים את ראשית התייחסותם של חוקרי חכמת ישראל , קבענו את שיטותיהם של אפשטיין וליברמן במרכז עיוננו . אחר כך סוכמו שיטותיהם של חוקרים אחרים , ואף של כאלה שנגעו בשאלה זו רק אגב דברים אחרים . המבוא אף כולל את סיכום ממצאינו על פי בדיקת מסכת פסח ראשון ; עיונים בלשון חכמים במשנה ובתוספתא שעלו מדיונינו , וכן הדגמה של מקבילות אחרות . בחלק השני של המבוא הבאנו מסקנות נוספות שעלו בחיבור גופו , כגון יחסי תוספתא ומדרשי הלכה , תוספתא ומשנת ארץ ישראל , כ"י ערפורט וכ"י לונדון של התוספתא , ועדי הנוסח של בבלי פסחים . בהמשך הובא סיכום מסקנות הנוגעות לתוכן המסכת : התפתחות הלכות ומושגים בקשר לסדר ליל פסח , נטיית חוקרים לייחס את טקס סדר ליל פסח שבמשנה לזמן הבית , והראייה שביקש ר' דוד הופמן להביא על קדמות המשנה מן "כולו . "צלי על פי ניתוח המקורות סביר יותר לומר שרוב מאפייני הסדר הנוספים על דין תורה נוסדו לאחר חורבן הבית . וסביר שאף אכילת חרוסת היתה חידוש שלאחר החורבן , והיא אינה אלא חלק מסדרי הסעודה המנומסת על טיבוליה וריבוי הכוסות , שבאו בכדי לעצב מחדש את ליל הפסח , ולעבות לו כדי . "סעודה" אמנם נמשכו החוקרים אחר נוסח הירושלמי והבבלי שדיברו על "תגרי ירושלים" בקשר לחרוסת , ולכן ראו בה חלק מפולחן הפסח שהיה קיים בזמן הבית . אולם דומה שראוי לקיים את נוסח התוספתא כמו שהוא , " תגרי לוד" ( וכפי שנציע בסימן כא בפרוטרוט . ( לא בירושלים אנו עומדים , כי אם בלוד , ובהוייתם של הימים שלאחר החורבן . תחילתו של החיבור הזה בשיעוריי בבית המדרש לרבנים באמריקה ובאוניברסיטת בר אילן בשנות תשנ"א-תשנ"ד . עותקים כרוכים ממנו בהדפסת מחשב הופצו לקבוצה מצומצמת בשנת תשנ"ו . וכן הופצו בשנים האחרונות פתח דבר והמבוא כמתכונתם היום ( למעט שינויים קלים ) בצורה אלקטרונית ובהדפסה אצל מספר מעיינים , ומשם נבעו אזכורים אחדים בספרות המחקר , עם עידוד וזירוז להוציא את הדברים לאור עולם . תלמידי ד"ר אהרן עמית סייע בידי בכמה ענייני מחשב הקשורים בשלבים קודמים של הספר . תודות לקרן עמו"ס American Academy for Jewish Research ^ על סיועם . אני מודה לבית הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן על הכללת הספר בין פירסומי ההוצאה , ולפרופ' דניאל שפרבר על עידודו . כריך רחמנא דסייען עד כען . שמא יהודה פרידמן ירושלים , תובב"א מנחם אב , תשס"א 10 את המונח "ברייתא" ייחדנו לדברי תנאים ( שאינם משנה , ( המובאים בשני התלמודים .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר