יהושע בלאו קווים מילוניים אופייניים המשותפים לערבית היהודית וללהגים הערביים החדישים

עמוד:13

היפוכה 'גוא' ) ' ב ) , 'פנים אף היא שאולה מן הארמית , עיין פרטים אצל Barthdlemy בערכה . וכן J ?? yiv . Lane המביא *>* בלבד , אך מצטט בהמשך « r בניגוד ל , 1 מבלי * לציין את היותה בתר קלאסית , Dozy שם , המציין , כי , ח במקום * ' &? המונית היא , וכן במילון הערבית הספרותית המודרנית של , H . Wehr , Arabic-English Dictionary * ויזבאדן , 1961 המביאה כמלה המונית בצורת rtc אך מוסיף , שבמצרים מבוטאת guwa ואכן עיין ספירו וכן } ' £ ? Hava המסמנה בסימן המייחדת ללהג הסורי , אך אינה מוציאה מכלל אפשרות את הדיאלקט המצרי ; אולם Blachere וכר אינו מביא אלא , »>» ואינה כלל אצל Beaussier וכר Mar ? aisn . 'וכו לכאורה נראה , שתפוצתה של גוא מצומצמת משל האנטונים י . . * רצהבי מביאה מרס"ג ומצטטה גם מאבן קוריש ( עיין במהדורת דן בקר , \ דךסאלהי של יהודה כן קויךיש , תל אביב תשמ"ד , , 1 , 141 'מ [ ג ] ו ומברא ותפסירה מן גו [ א ומן דא 5 [ , 'ל הרושם הוא שהביא את גא כדי להבליט את קרבת הלשונות ואת דאכל כתרגום ; ומלים אלו נמצאות גם בהמשך שורה 2 ממש כלשונן וללא השלמה . ( ועיין גם Skoss [ מובא לעיל ערך ברא ] א 218 , 81 'אלי 22 , 486 ; 'גוא 'מן . 'גוא אם אמנם מבחר זה מן הערבית היהודית מייצג הוא , נדיר גוא אף בערבית היהודית מ ברא . גאב ו י ! 0 , 'הביא' נפוץ ביותר בלהגים המודרניים , עיין פרגוסון ( הערה ( 2 עמ' , 629 וכן Dozy המצטטו בין היתר מ )^ - ^ " . >^ תונס ^ מאה העשירית Blachere , ( , 'וכו המביא בצורה מעומעמת כלשהי את >> ± > ו , u »^ ספרות מודרנית ובעיקר להגים חדשים , ( Barthelemy , Beaussier , etc ., Marqais , etc . ) והוסף , Hava המציינו בהמוני , , Spiro וכן . 1920-1942 Washington D . C . 1967 ; Le Comte de Landberg , Glossaire Daunois , Leide D . R . Woodhead — W . Beene , A Dictionary ofIraqiArabic : Arabic-English , דוגמאות קדומות ( אולי הקדומות ביותר ) מובאות בספרי A Grammar of , Christian Arabic , Louvain 1966-67 עמ' . 41 . 3 § , 148 ; 35 . 3 § , 144 רגיל ביותר גם בערבית היהודית ומובא כבר בידי רצהבי ( את יגיבון שם פשוט יותר לגזור מן הבניין הראשון ולא מן הבניין הרביעי , ( וכן בגלוסאר אצל , maraqib Codeof Karaite Law by Ya'qub al-QirqisanT L . Nemoy , Kitab al-anwar wal- ניו יורק , 1943-1939 ה , עמ' Skoss ; 044 [ מובא לעיל בערך ברא ] ב . 28 , 13 ; 6 , 9 אשר לרמב"ם , עיין למשל Maimonides , Frankfurt a . M . 1902 I . Friedlaender , Arabisch Deutsches Lexikon zum Sprachgebrauch des וכו' וכר , וראה גם י' בלאו , רקררק העינית היהודית של ימי-הביניים , מהדורה שנייה , ירושלים תש"ם , עמ' 54 § , 67 א ; עמ' 60 § , 69 א . ולא רק תפוצתו רחבה , אלא גם גיוון הוראותיו . לעומת זה מצומצמת מאוד תפוצתו של שאף י ^ י 'ראה' בערבית היהודית . לא רשמתיו אלא בספר פרקי אברת עם פירוש בלשו / ערבי , נא אמון התרס"א , המיוחס לרבי דוד הנגיד נכד הרמב"ם ואשר מחברו היה כפי הנראה ( כפי ששיערה א' אלמגור ) הנגיד ר' דוד השני , שחי בשלהי המאה הארבע עשרה ; למשל ו ; 9-,: טו , 10-,: וכר . לעומת זה הוא רגיל ביותר בלהגים החדשים , עיין פרגוסון ( הע' , ( 2 עמ' , 629 ועיין על דרך תפוצתו המשוערת במאמרי Arabic' Afroasiatic Linguistics 'The Beginnings of the Arabic Diglossia , A Study of the Origins of Neo- כרך ד , חוברת 4 ( עמ' , ( 28-1 עמ' . 6 . 6 . 11-13 § , 24

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר