אריה כשר הערות והארות על ייחודו ההיסטוריוגרפי של פילון

עמוד:12

לבוא ברצף אחד עם התיאור המסתיים בפסקה , 85 אך פילון העדיף לנתקה מאותו הקשר ולהסמיכה לתיאור חיפושי הנשק , שבו הבליט את צניעות הנשים ( שם , . ( 89 הוא הדין בתיאור עיכוב העברתו של כתב החלטתם של יהודי אלכסנדריה לכבוד הכתרת הקיסר קליגולה " ) נגד פלאקום , " פרק י"ב , , ( 103-97 אשר מבחינה כרונולוגית ראוי היה לשלבו בפרק השלישי או בפרק השישי . אולם , פילון העדיף לדחות את סקירתו בעניין זה , בגלל שיקול ספרותי , שנועד לקשרו עם נפילת פלאקום - ובכך גם לתת ביטוי נמרץ וסמלי יותר להשקפת עולמו הדידקטית-דתית , בדבר קיום ההשגחה האלוהית והפעלת מידת הדין כלפי הנציב הזדוני ( השווה : שם , . ( 107 , 104 די בדוגמאות אלה כדי לאפיין את שיטת כתיבתו של פילון , המזכירה במידה מסוימת את זו של בעל "מקבים" ב . 4 כתבי פילון , בדומה "למקבים" ב , מתאפיינים בתיאורים מפורטים וארוכים של פרשיות נבחרות מתוך מסכת האירועים הכללית , לפי טעמו הסלקטיבי של המחבר , אולם יש הבדל רב בין "מקבים" ב לפילון בכמות ומידה , כיוון ש"מקבים" ב נוטה להפריז בעניין זה הרבה יותר ועל חשבון הסקירה ההיסטורית . לשון הכתיבה של פילון נוטה , אמנם , למליצות בסגנון פתיטי רגשני ולדרמטיזציה סימבולית-אליגורית כמו " מקבים" ב , אך בה במידה נוטה היא גם לרטוריקה רציונלית ומפוכחת , האמונה היטב על כל כלליה ושיטותיה של אמנות זו . דומה , כי לא נטעה אם נטען שבכתבים ההיסטוריים של פילון ניכרת השפעה לא מבוטלת של האסכולה הפתיטית , אך אין לראותם בשום פנים ואופן כמייצגים טיפוסיים , מה שאין כן ביחס ל"מקבים" ב . בעוד שבחיבור אחרון זה , הסקירה ההיסטורית נשתעבדה כמעט כליל למגמות הפתיטיות , הרי כתביו ההיסטוריים של פילון רק הושפעו מהן ולא איבדו את אמינותם ההיסטוריוגרפית ואף לא את כוונתם לפרוש את היריעה ההיסטורית הרחבה והמפורטת 6 עצמה בפני הקורא . לדעתנו , הכתיבה הפתיטית והרטורית הייתה אצל פילון רק 4 על שיטתו הספרותית של בעל "מקבים" ב ראה בניתוחו המעולה של י' אפרון , חקרי התקופה החשמונאית , תל אביב תש"ם , עמ' 49 , 25 ואילך . 5 על כך שבעל '' מקבים" ב נמנה עם אסכולה זו , ראה בהרחבה : ב' בר כוכבא , מלחמות החשמונאים , ירושלים תשמ '' א , עמ' 153-148 ושם יש הפניות ביבליוגרפיות רבות . עיין עוד בהרחבה : Tragic History' " , HUCA , 50 ( 1979 ) , pp . Washington DC , 1981 , pp . 77-109 107-114 ; idem , Temple Propaganda : The Purpose and Characterof 2 Maccabees , R . Doran , " 2 Maccabees and 6 להלן נמקד את עיוננו בבחינתה של מידת ההשפעה של האסכולה הנ '' ל על כתיבתו של פילון . לשון אחר , נבחן את הקישוטים הספרותיים ששאל ממנה לצורך ייפוי העלילה ההיסטורית-למען תיטיב להרשים את הקורא ולהציע לו את האמת ההיסטוריוסופית האצורה במאורעות הדרמטיים . בחינת האמת ההיסטורית לגופה אינה מענייננו כאן ונסתפק רק בציון העובדה כי מקובלות עלינו הדעות של רוב החוקרים המודרניים המייחסים לפילון אמינות היסטורית רבה ביותר . פרטים ביבליוגרפיים ראה לעיל , הערה . 2

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר