רקע תיאורטי

עמוד:13

כיצד נעיד המחקר המחקר שערכתי היה מבוסס בעיקר על תצפיות , שנערכו ביום ובלילה , משולבות בראיונות עם הורים , לילדים שאושפזו בשלושה בתי חולים באזורים שונים בארץ . 9 כרי לעמוד על הקשר הראשוני בין הורה לילדו , נערכו תצפיות בחדרי לידה ובמחלקת יולדות 2 ) מחלקות , ( יילודים 2 ) מחלקות ) ופגייה 2 ) מחלקות . ( כדי לעמוד על היחסים בין הורה לילד נכה או חולה , אחרי שנוצר כבר קשר ראשוני , נבדקה גם מחלקת ילדים 3 ) מחלקות . ( כן נערכו ביקורים לא סדירים בחדר מיון ילדים , חדר מיון כללי ., מחלקה אורטופדית ומחלקת כוויות . חוקרים אלה סיווגו תת אוכלוםיווו בהתאם למשתנים כגון : השכלה , משלרו יד , דת או עדה , אך לא הגיעו לכלל הסכמה בדבר חשיבותם היחסית של גורמים אלה בקביעת אופן ההתייחסות לילד חולה , פגוע או נכה . הדיון במשתנה העדתי בולט במיוחד בחסרונותיו . החוקרים אינם מפרידים בין השתייכות עדתית לבין משתנים אחרים הקשורים אליה בדרך כלל , כגון : מעמד , השכלה או תנאי מגורים . גם ההבחנה בין 'אשכנזים ' ( או 'מערבים (' לבין 'יוצאי עדות המזרח ' נראה שאינה מבוססת על עדויות אמפיריות מוצקות , 8 ומבטאת חשיבה סטריאוטיפית השאובה מחיי היום יום של החוקרים . בניגוד למחקר הקיים , אמנע בספר זה מעיסוק בדיכוטומיה "מזרחית אשכנזית" ואסתפק בציון ארץ המוצא של ההורה . בנוסף לכך , בעוד שלפי המחקרים האחרים , חריג מוגדר מראש , בדרך כלל על פי הגדרה רפואית , בספר זה 'חריג ' הוא מי שמוגדר כך על ידי הוריו . ציינתי לעיל כמה מנקודות השוני בין מחקןי לבין המחקרים שעסקו , ישירות בהתייחסות לחריג . העניין האחרון שברצוני להדגיש בהקשר זה נוגע לשיטת המחקר . בעור שמחקרי מבוסס על צפייה בהתנהגות הלכה למעשה , מתבססים רוב החוקרים על 'ניסויי מעבדה ' וראיונות . לפיכך , הם קובעים את מהות ההתייחסות של ההורים לילדיהם לפי תשובות ההורים לשאלות שהפנו אליהם ; שיטה זו המעודדת צמידות למיתוסים מקובלים מפריעה לראות את התייחסותם של הורים לילדיהם כמות שהיא . הספרות שנסקרה בעמודים הקודמים ועסקה ישירות ביחס לילד החריג , לא סייעה להסביר את ממצאי , וחלק גדול ממנה יופרו כאן . - לעומת זאת הנתונים שאספתי גילו את הרלבנטיות של נושאים אחרים שכביכול אינם קשורים באופן ישיר להתייחסות הורים לילדים חריגים . לדוגמא : חשיבותם של שיקולים אסתטיים ביחסים חברתיים , הטלת סטיגמה , דימוי גוף , גבולות גוף , התנהגות טריטוריאלית .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר