פרויקט הוראה יחידנית מינהל בית-ספר ומינהל כיתה דו"ח מסכם

עמוד:ה

פיתוח ארגרני כמםגל ח . 71 נבדקות שאלות הפיתוח הארגוני ברמה של כי תה , הטיבה צעי רה , בית הספ ' , רמערכת החינוך של הישונ , נערכים ניקויים אמפירי ים לארגונו מהדש של המערך הלומד וחישובים תאורתייס המתבססים על חקר מערכות . ואשר יאפשרו בעתיד את המבנה המשרת למידה אופטימלית . ניתוח כלכלי של עלויות שוטפות מאפשר השוואה ני 7 המודלים המליגעיס 7 בי 7 המערכת הקימת . ארגי 7 הסכינה הפיסית במסגרת הפרויקט מע . ו ' נביס דגמי כיתות - חלל העיתה , ריהרט לציוד . נחקרים דרכי התנהגותם של הילדים בתוך הכי תה לשם הפקת לקחים לגבי הארגלז הפיסי של הסביבה הלימודית ותרומתו לתהליך הלמידה הוראה . יישום טכנרלרגירת הפרויקט מקדם יישרם טכנולוגיות בתהום אט'נעי העזר בחינדך ללמידה בכי תה - מיכשרר ועזרי לימוד . פיתיח 7 רני הכשרה הפרליקט מטפל בהכשרה משולבת של כל כה האדם הקשור בי ; רהטתלמרת אנשי ipnnn והפיתוח , מורים , מנהלים , א נשל פיקוח ואנשי רשות , מקומית . דגש מיוחד ניתץ להדרכת ההורים לאנשי הקהילה . הפרויקט עלסק בפיתוח מלדל הכשרה רהפעלתר הלכה למעשה לפיתוח תוכנה ל'גורך ההכשרה . הערכה למעקב הפרויקט מפתח מערכת הערכה ומעקב כוללת ומקיפה הבלדקת למעריכה את מרכיבי הניסלי השרני ם לבלחנת את . הישגיל לצררך היזרך חוזר , קבלת החלטות והמשך פיתוח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר