פרויקט הוראה יחידנית מינהל בית-ספר ומינהל כיתה דו"ח מסכם

עמוד:ג

ני . ל . ' . ניסוי למידה יחידנית פדליקע ניל"י מיהו ? נ . יל"י - נלסלי למידה יחידנית - הינל מחקר פעולה ששלתפים לל המרכז לטכנרלרגי ה חינלכית מיסלדה של קר 7 רוטשילד , נית ר 30 ' ר לחינוך באוניברסיטת ת"א למשרד החינלך להתרבלת . המחקר נתמך על ידי הלעדה לחינלך יסלדל במזנירלת הפדגלגית , פרליקט הרלדחה במשרד התינרך רהתרברת להמלע'נה המקלמית ינגה . ^^ יל ^ לת שנעשל נל ; חדס הרראת המדעים בראשית שנרת השבעים במרכז לעננלללגיה חינרכית , נביה " ס לחינלר באל ניברסיל ; 71 ל "/ א ר במרכז להלראי ; המדעים באלכיברסי ^ ל ; ירלשלים , שמשל רקע ל'גמיחתל של הפרליקט להלראה היחידנית . במשך כשנתי ים עסק 1 ללת במרנז לעכנלללגיה חינלכיל ; בשיל 7 ל 9 עם עללל ; הלראת המדעים בביה " ס לחיגלל באלגיברסי 1 ; ל / ל "; א בגיבלש התפיסה החינלנית , בפיתררו ראשוני של יחידות לימוד ובהתנסות מעשית בדרך הלמידה היחידנית . במהלך הפיתוח התמקד הצוות בחיפוש אחר תשובות לשאלות החינוכילת המתעלררלת באלנלוסית התלמידים טערנת הטיפרח . בשלב זה החלי ^ משרד החי נלך רהתרברת 7 n . yynNJ הל לעדה לחי נרך יסרדי של המזגירלת הפדגלגית , להעטר 9 למאמצי הפיתוח וההפעלה . וכל הוקם בשנת 1975 פררי ^^ ניל"י - בשיתרף עם פרליקע הרללחה במשרד החינוך להתרבות רמרעצת יבנה . בש נת הלימרדי ם תש " מ ( 1979 / 70 ) פדעל פרויקט ניל"י בחמישים כיתות א ' -ג ' ביבנה , רחובות והרעליה בקרב תלמידים סערני טיפוח ומבוססים . בנלס ^ לכך קשורות עם הפרליקע עוד כ200- כי תרת נלררת ברחבי הארץ . המורות של כיתרת אלה מקבלות הדרכה ר השתלמרת רמפעילרת בהדרגה את ההלראה היחי דני ת בכיתרתירזך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר