פתח דבר

עמוד:10

לימים נחקק בכנסת חוק בנושא זה , "חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע 2 תשכ"ג " 1963- אשר הבטיח באופן חלקי את שמירתם של ערכי נוף וטבע ושל המורשת ההיסטורית . במשך כל השנים לא חדלו גופים וולנטריים , ובראשם החברה להגנת הטבע , להפעיל על הרשויות לחצים בנוגע לשמירתם של ערכי נוף וטבע , שבזכותם נקטו הללו פעולות רבות . כמו כן , אי אפשר להבין את מדיניותו של הממסד בלי לעמוד על טיפולם המיוחד של כמה עובדים בכירים במשרדי הממשלה 3 שראו בנושא זה עניין של שליחות . החוק המנדטורי נתן את דעתו לסוגיה " . פקודת בניין ערים" משנת , 1936 שהיתה בתוקף גם אחר הקמת המדינה , כללה סעיפים שאפשרו הגנה מיוחדת על אתרים ואף על אזורים בעלי ערכי נוף וטבע או בעלי חשיבות ארכאולוגית . הסעיפים הללו אפשרו לוועדה המחוזית להכריז על מרחב תכנון מיוחד לשטחים המצטיינים ביפי הנוף ולמנות ועדה מיוחדת לתכנון ולבנייה . בשנת 1938 הורחבה תחולתה של פקודת בניין ערים משטחים עירוניים בלבד למרחב א - ^ ישראל כולה , ועל בסיסה הכין ממשל המנדט תכניות אזוריות ( Regional Outline Schemes ) לרוב המחוזות , psn ואישר אותן . בתכניות אלו נכללו , לצד "שמורות ייעור , " גם תחומים שהוגדרו "שמורות טבע . " אלה שימשו כתריס מפני תפיסת שטחי נוף המצטיינים ביופיים לצורכי פיתוח , ועל בסיס ההוראות הכלולות ב"פקודת בניין ערים , " 1936 הוכרזו ואושרו "שטחים ציבוריים פתוחים" בערים כמו ירושלים , חיפה , פתח תקוה , רמת גן ובני ברק . נוסיף כי בתקופת המנדט הועלה הרעיון לנצל את ההוראות הכלולות ב"פקודת בניין ערים " 1936 ליצירת מערך גנים לאומיים אזוריים . עם זאת , לא ייחד ממשל המנדט תשומת לב של ממש לשמירתם של ערכי נוף וטבע , ועוד פחות — למורשת ההיסטורית , והסתפק בהוראות פקודת העתיקות משנת , 1929 בדומה לממסד הציוני שקדם להקמת המדינה . ממסד זה עשה רבות לקידומו של מפעל ההתיישבות , ובהתחשב בצרכים הרבים שנדרשו להתיישבות — הפנייתם של משאבים לשמירה ולטיפוח של ערכי נוף וטבע והמורשת ההיסטורית היו בעיניו "מותרות . " אמנם מפעלי הייעור של קרן קימת לישראל 4 נשקו לנושאי טבע ונוף אבל לא יותר מזה . 2 ראה נספח 3 . 8 א' ברוצקוס " , מה היה לפני ההתחלה , " טבע וארץ , כרך כט , חוברת , ( 1987 ) 8 עמ' ; 29-28 הנ"ל , "שלבי התכנון של מערך השטחים לשמורות טבע וגנים לאומיים , " תכנון סביבתי , 35 , ( 1986 ) עמ' 55-46 ( להל ן ברוצקוס , "שלבי התכנון ;( " א' קרסין , "תפיסות סביבתיות בתכנון הארצי לאומי , " קרקע , , ( 2003 ) 56 עמ' . 111-66 4 א' ברוצקוס , "תכנון השטחים לשמורות טבע וגנים ציבוריים , " קרקע , , ( 1987 ) 29 עמ' 53 ( להלן ברוצקוס , "תכנון השטחים ;( " ארכיון מדינת ישראל ( להלן אמ"י , ( תיק ג , 2736 / 6 מכתב של א' ברוצקוס , הממונה על התכנון הארצי באגף התכנון , אל החברה להגנת הטבע

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר