א. כיצד החלו חיי האדם בעולם?

עמוד:8

" טז nmn Sn אמר הךנה אךנה רעבונן והרנן בעצב תלך בנים,- ואל אישן r nrf n והוא ימשל בך . ר ולאדם t t : אמר - t כי שמעת t' ' :- t לקול ' : אשתך ? : ? ' ותאכל - מ ?? העץ " t י אשר v — . צויתיך ? ? ? לאמו לא תאכל - ממנו 7 ארורה x : האדמה -: ttt בעבורך , בעצבון תאכלנה כל ימי חייך . יח וקוץ וךךךר תצמיח לך ; ואכלת את עשב השדה . יט מעת אפיך תאכל לחם ? - v ? עד ' שובך : י אל האדמה TT-: t כי ממנה t v לקחת : t : ' t ?? . כי עפר ד * ד אתה r - ואל v r עפר rr ^ r תשוב " . הלןראן מספר , כי אלוהים שם את אדם וזוגתו בגן העדן והתיר להם לאכול מפירות כל העצים שצמחו בו , פרט לפירות עץ הדעת . השטן פיתה אותם לעבור על האיסור האלוהי ולכן גורשו מגן העדן ונענשו : אלוהים קבע , כי לא יחיו לנצח ודן אותם ואת צאצאיהם לחיים רצופי מריבות ואיבה . האדם הביע חרטה על חטאו , ואז קבע האל שכל בני האדם חייבים לחיות על-פי ציוויו . המאמינים והמצייתים לא יפחדו מעונש , ואילו הכופרים בקיומו ייענשו בשהייה נצחית בגיהינום לאחר מותם . בסורת הפרה , 2- פסוקים 35 39 כת יב : " ולאדם נאמר : שכון אתה וזוגתך בגן עדן ואיכלו מפירותיו כאוות נפשכם , אך אל עץ הדעת אל תקרבו לבל תחטאו . אולם השטן הכשילם וגרם לגירושם מגן העדן ומכל הטוב אשר בו , ואז אמר ריבונך : איבת עולם אשית ביניכם ובין השטן ועל פני האדמה תישארו רק לזמן מוגבל וממנה תתפרנסו . אחר כך חזר אדם בתשובה וקיבל הוראות חדשות מריבונו , כי הוא רחמן ומקבל חוזרים בתשובה , ואז שילחם באומרו : התפזרו על פני האדמה ! כל מי שיציית להדרכה שתבוא אליכם ממני , לא יידע מורא ועצב , אך לא כן אלה שיכפרו בה ויתכחשו לאותותינו , כי בני הגיהינום יהיו ובו יישארו לנצח f * car " . ספי הספרים של האסלאם - הקראן . תרגם מערבית ד " ר אהרון בן-שמש . © קק " ל ( . m . 1 yi גורשו אדם ואישתו מגן העדן , על-פי ספר בראשית ? . 2 מדוע גורשו אדם ואישתו מגן העדן , על-פי ה 7 ךאן ? . 3 מהו הדמיון ומהו השוני בהסברים שנותנים ספר בראשית והקראן לגירוש מגן העדן ? . 4 מה מה מאפיין את את החיים שאדם ואישתו נידונו להם מהבלגן העדן , על-פי ספר בראשית ? . 5 מאפ"ן הרו"ם שאדם ואישתו נידונו להם מח ^ לגן העדן , על-פי הקראן ? . 6 מהו הדמיון ומהו השוני בתיאור ח" בני האדם מחוץ לגן העדן בספר בראשית ובלןראן ? . 7 מה המשותף להסבר של היהדות , הנצרות והאסלאם בכל הנוגע לקשיים בח" האדם עלי אדמות ? " אדם וחוה , " תרוריס עפ" ציור של גוססב דורה , 1868 בערך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר