ג. כלכלת הארץ

עמוד:29

היין ... ועל הזיתים והשקמים אשר בשפלה ... ועל אצ רות השמן ... ועל הבקר הרעים בשרון ... ועל הבקר בעמקים ... ועל הגמלים ... ועל האתנות ... ועל הצאן ( דה"א _כזוכו-לא . ( גמלים ואתונות אינם קשורים רק לחקלאות , אלא גם למסחר . . 2 המסחר עורקי התחבורה החשובים של המזרח התיכון שעברו בארץ גרמו , שהמסחר היה תמיד ענף כלכלי נכבד , בעיקר בחלקי הארץ שבהם עברו הדרבים החשובות . בחלקו היה סחר זה בידי נוודים ונוודים למחצה , ובחלקו היה מונופול בידי מלכים ומושלי ארצות . עד שלהי תקופת הברונזה היו אמצעי ההובלה העיקריים חמורים ואתונות . רומה , שרק בשלהי האלף השני לפני סה"נ בוית הגמל באמת מידה ניכרת ונהפך ל'ספינת המדבר' הטיפוסית , החוצה את מרחבי המדבריות במהירות . שיירות המסחר של הנוודים נזכרות גם בסיפורי האבות : יארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה ( ברילז : כה . ( פרט זה , כמו רוב הנתונים המקומיים בסיפורי האבות , אינו יכול להיות מלפני תקופת ההתנחלות . גם מכתבי אל עמארנה מעידים על שיירות מסחר שעברו בארץ כנען ( א"ע , מס' , 7 שורה ; 75 מס' , 8 שורה : 13 מס' , 52 שורה ; 37 מסי , 226 שורה 1 15 מסי , 255 שורה . ( 8 בראשית תקופת ההתנחלות היו שבטי ישראל מנותקים מרוב נתיבות הסחר החשובים , שחלשו עליהם הכנענים והפלשתים . אך בימי דויד , עם כיבוש עמקי הארץ , השתנה מצב זה . מקור עושרו של שלמה היה בשלטונו על ררכי המסחר החשובות ( מל"א _ה.- א-כו ; _ט.- טו-יט , ( הן ' דרך הים' הן ידרך המלך , עד נקודות מפתח רחוקות כמו תךמור ותפסח ( מל'יא ה : ד ; ט : יז ; דה"ב ח : ד . ( הסחר בחפצי ערך היה מונופול המלך . המקרא מטעים את קשרי המסחר הבינלאומיים הנרחבים של סוחרי שלמה , שהביאו מרכבות מלחמה ממצרים וסוסים מקוה אשר בקיליקיה ( מל"א י : בח-כט . ( חשיבות רבה נודעה גם לשליטה על אילת , שפתחה לפני ישראל את נתיבות הסחר לדרום ערב , למזרח אפריקה ואף לאוקיאנוס ההודי . ביקורה של מלכת שבא אצל שלמה ( מל"א י : א-יג ) ושיגור אניות תרשיש מעציון גבר ( מל"א י : כב ועוד ) קשורים בפיתוח נתיבות סחר אלה , שהכניסו לאוצר המלך זהב , כסף , אבנים יקרות , בשמים וחפצי מותרות אחרים . לאחר התפלגות הממלכה הוסיפה ישראל לשלוט על קטע מסוים של ידרך הים , ' ובתקופות שונות שלטה גם על חלק מ'דרך המלך' _שבעבר הירדן . יהודה שאפה לקיים בידה את שלטונה בערבה , באדום ובאילת , ובמיוחד בימי יהושפט ועוזיהו הצליחה בכך ( מל"א כב : _כט,- מל"ב _ידוכב ועוד . ( אין זה מקרה , שהידיעות המעטות והקצרות שבמקרא , הלקוחות מן הכרוניקות של מלכי מרובה יהודה לכלכלתה וישראל של , כוללות יהודה . עדויות ידיעות לסחר רבות עם יחסית דרום על ערב גורלה נמצאו של בחפירות אילת , שחשיבותה _בעציון _^ בר היתה ( תל 15 ראה י אולנרייט , מתקופת האבן , עמי 120 ואילך _
יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר