יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

עמוד:235

הבית השני הנמצא בשכונה הנזכרת והכולל שני חדרים 4 עליונים , מטבח , שירותים ובור מים משותף . [ הקומה ] התחתונה כוללת שני חדרים , מטבח , מזווה , יחידות שירותים וזכויות חוקיות . גבולותיו [ הם : [ מדרום - הדרך העוברת ; ממזרח - בית השייך להקדש היהודים הידוע בשם '' בית מרכאדה ; " מצפון - שתי קומות בידי סלמון העזתי ; וממערב - בית החאג' עבד אללה אל עג'מיה ובקצהו הדרך ובו הפתח . [ הנכסים הללו נמכרו ] על כל זכויותיהם , דרכיהם , גדרותיהם , הנאותיהם , יחידות השירותים שלהם , /] גבורות ] העץ והברזל שלהם , מה שמחובר אליהם , מה שידוע בהם ומיוחס אליהם ועל כל זכות המגיעה להם כחוק בסכום ששיעורו 1 , 700 גרוש אסרי בלתי פגום בתשלום מיידי שהמוכרים הנזכרים קיבלו לידם על פי הודאתם בעניין זה באורח חוקי . חבותו של הקונה זוכתה באורח חוקי ובדרך חוקית מכל המחיר הנזכר ומכל חלק ממנו זיכוי של קבלה ופרעון . הסכם המכירה המוחלטת נערך ביניהם בהצעה חוקית , קיבול בר ציות , במסירה ובקבלה חוקיים . הואיל ובמכירה זו יש אחריות וחבות הרי [ מתן ] הערבות לה הוא מחויב המציאות כפי שמחייבת השריעה כחוק . [ הדבר ] נרשם בשליש השני של [ חודש ] ד'ו אל חג'ה שנת 29 ו . 1 200 ערבות הדדית של ראשי הקהילה לחוב [ 244 / 2141 ביום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו הופיע במושב בית הדין של השריעה [ ... ] הסייד קאסם בי , המתורגמן הנוכחי בבית הדין של ירושלים הנאצלה , בן המנוח הסייד רג'ב . עמו נכחו האנשים הבאים : מוח'אס בן שמואל ל הפרנס לשעבר של היהודים הספרדים , הרב אברהאם בן דאויד , הרב חנון בן יונא , הרב רפאיל בן הארון , הרב שבתאי בן יאסף , הרב בניאמין בן שאלם , הרב סלמון בן שמואל , הרב יאסף , שמואל בן אסראיל , מוסא בן איסאק , יהודא בן שמואל , מוסא בן איסאק , שבתא [ י , [ דאויד בן מרדח'אי , הארון בן מוסא , יאקוב בן יאסף הלבלר , סבתון , יאסף בן נאתאן , הרב יאסף בן סלמון , אברהאם נעמיא , מוסא אשכנזי האיסתנבולי ושועה בן רפאיל הפרנס הנוכחי של עדת היהודים הספרדים , והם כולם מקרב עדת היהודים הנזכרת לעיל . הם אישרו והודו , כי סכום ששיעורו 5 , 500 גרוש אסדי בלתי פגום הוא היתרה [ שנותרה ] מהעסקאות הכספיות שביניהם והוא בחובת היהודים הנזכרים לעיל וההקדש שלהם , ותו לא . היהודים הנזכרים לעיל אישרו והודו , כשהם במצב הנחשב חוקי , כי 5 , 500 הגרוש האסדי הם לזכות הסייד קאסם בי הנזכר ובחובתם ובחובת ההקדש שלהם והם היתרה [ שנותרה ] מהעסקאות בתשלום מיידי . המכירה נערכה ב 24 בדצמבר 20 - 1717 בחודש מחרם שנח 0 ג 1 ו . ( 9 במקור : "מרתפק . " בדרך כלל העדפנו לתרגם מלה זו כ-בית שימוש . " אולם כאן בשל היותה של יחירה זו צמודה למטבח תרגמנוה "מזווה 0 .- ו 6 ו25- בנובמבר . 1717 וראה תעודה / 212 ג 5 ( היהודייה חיניראנא בת שמואל היהודי מכרה לקאסם בי קומה גדולה בבית בשכונת היהודים , שקיבלה בירושה מאביה ב 85 ג גרוש עדדי תעודה 200 ו ראה עליו לעיל , תעודה ג , הערה 2 . 2 ראה עליו לעיל , תעודה , 24 הערה . 1

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר