יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

עמוד:233

שמחייבת השריעה כחוק . בכך הפך כל הבית הנזכר לרכוש מרכושו של הסייד קאסם ולזכות מזכויותיו באורח חוקי . [ הדבר ] נרשם בראשית [ חודש ] צפר שנת 127 ו . 198 מישכון בתים וחנויות תמורת חוב הקהילה [ 395-394 / 209 ] בפני מולאנא וסיידנא [ ... ] מצטפא אפנדי , לנצח תהי רוממותו . ביום תאריכו [ של מסמך זה ] הופיע במושב בית הדין של השריעה הנאצלה [ ... ] הסייד קאסם המתורגמן ועמו הופיעו האנשים הבאים.- הרב אברהאם בן דאויד , י הרב חנון , הרב רפאיל בן הארץ , הרב איסאק , שבתא [ י ] בן יאסף , הרב בניאמין בן סאלם , הרב סלמון בן שמואל , הרב יאסף בן סלמון , שמואל בן אסראיל , מוח'אס פרנס היהודים הספרדים , מוסא בן איסאק , יהודא בן שמואל , מוסא בן איסאק , שבתא [ י ] בן שבתא [ י , [ דאויד בן מרדח'אי , הארון בן מוסא , מוסא בן יאסף ויאקוב בן יאסף הלבלר . היהודים הנזכרים אישרו והודו , כשהם במצב הנחשב לחוקי , כי הם התחשבנו עם הסייד קאסם הנזכר על אשר בחובתם לזכותו על פי שטרי חוב קודמים ועל פי כתבי בי דין ורישומי בית דין , וכן על אשר לזכותם של יתומי בנו הסייד צאלח ובחובת הקדש היהודים הנזכרים כתוצאה מהעסקאות שהיו ביניהם . סך מה שנותר לזכות הסייד קאסם הנזכר בחובת היהודים וההקדש שלהם הוא סכום ששיעורו 3 , 500 גרוש אסרי בלתי פגומים , מתוכם 3 , 000 גרוש נותרו לזכותו מהחוב שהיה בעבר [ מגיע ] לו וליתומי בנו 2 ו [ היתרה ] מתוך [ סכום זה 500 , [ גרוש , מחיר 15 קנטאר סבון שקנו ממנו וקיבלוהו בהתאם להוראתם . סכום זה הנזכר נותר לאחר כל חישוב של שאר העסקאות . [ הסייד קאסם ] דחה את מועד פרעון הסכום הנזכר עד חלוף שנה שלמה מראשית חודש תאריכו [ של מסמך זה . [ היהודים הנזכרים מישבנו אצל הסייד קאסם הנזכר בתמורה לכל הסכום הנזכר ולכל חלק ממנו את אשר שייך ליהודים הנזכרים ובשימושם , דהיינו , כל הבית העומד על תלו בירושלים הנאצלה בשכונת היהודים הידוע בשם "בית הארון , " כל הבית השני שממול ל"בית הארון הנזכר וכן כל חמש החנויות הנמצאות בשכונת היהודים מקום מגורי היהודים , ומיקומן ידוע כך שאין צורך ל ^/ 7 ולתחום אותן . [ זהו ] מישכון בר תוקף וחוקי , שנמסר למקבל המשכון הנזכר לאחר הפינוי החוקי בהתאם לאישור הדדי בעניין זה . לאחר מכן עם תום העניין הסייד קאסם הנזכר אישר , הודה והעיד על עצמו , כשהוא במצב הנחשב לחוקי , כי הוא לא נותר זכאי לזכות , תביעה או בקשה מאז ועד יום תאריכו [ של מסמך זה ] מהיהודים הנזכרים או מההקדש שלהם בשל החובות שהיו לזכותו בחובת היהודים בעבר ולא בשל מה שהיה לזכות יתומי בנו , פרט לסכום [ הנזכר ] לעיל שנותר לזכותו ושיעורו 3 , 500 גרוש אסדי בלתי פגומים , [ בן אישר ] שהוא לא נכלל ג במסגרת עדות תעודה 98 ו ו ראה עליו לעיל , תעודה , 24 הערה 2 . 1 ראה לעיל , תעודה . 196 ג כך במקור ! 6 5 בפברואר 5 ו 7 ו . וראה תעודה / 209 ג 9 ג ( הסייד קאסם מכר בסכום הנזכר לעיל את הבית הנזכר לעיל ליהודי חיים בן איסאק אל עגימי באמצעות מיופה כוחו , מתורגמן הנזירים הפרנציסקאנים בירושלים . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר