יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:168

עבד אל רחים אל עסלי . [ והופיעו גם ] מחמד בן עבד אל רחמאן אל טויל מיופה הכוח החוקי של אשתו ח'רש בת החאג' עלי ח'ובהני ] האפוטרופסית על בנה עבד אל רחמאן בן עמר ג'אויש בנוכחות דודו מחמוד בשה או ע'ון המשגיח על הקטין , ייפוי כוחו מטעמה לעניין זה התאמת על פי עדות חסן אל קנדלג'י ונג'ם בשה אל עלמי . [ כן הופיע ] החאג' עבד אללה שכי מכי אשר לזכותו הוסב הסכום ש [ היה ] לזכות מחמד בן השיח' כמאל ולאחיו השיח' עבד אללה תזאת [ , על פי כתב בית הדין השמור ואשר החוב לזכותם מצוין בכתב בית הדין ובפנקס , כן הוסב לזכותו [ של השיח' עבד אללה שכי מכי ] הסכום אשר [ היה ] לזכות אחמד בן «[ ... ] בהתאם לרישומי inrrnn השמורים . [ והופיעו גם ] מראד בשה הנזכר כמיופה הכוח של חמודה אבן עלי אשר ייפוי כוחו מטעמו התאמת באורח חוקי עלפי עדות הסייד חסן והסייד עבד אללה , עבד אללה אבן עלאא אל דין סמום" והחאג' אחמד בן השיח' אחמד אל דקאק מיופה הכוח של דודו אחמד בן החאג' מחפוט * ' אשר ייפוי כוחו מטעמו לעניין זה התאמת באורח חוקי על פי עדות אחמד בי *[ ... ] והשיח' סעוד הנזכר . [ זאת ] לאחר [ מתן ] פסק דין חוקי בעניין אימות חוקי של ייפויי הכוח *[ ... ] החוקיים בפני בני הפלוגתא החוקיים . הם כולם אישרו והודו כמייצגים את עצמם , כמיופי כוח וכאפוטרופסים , בהיותם במלוא הכישורים הנחשבים על פי החוק מבלי לאלצם לעשות כן או להכריחנם , [ ביודעם את משמעות האישור הזה ומה שמתחייב ממנו כלפיהם כחוק , כי הם קיבלו , לקחו והגיע אליהם , באופן שיש להתחשב בו כחוק , מהרב אברהאם בן דאויד היהודי 25 [ דהיינו : [ כל החובות שלהם אשר היו לזכותם בחובת היהודים הספרדים ובחובת ההקדש שלהם בהתאם לשטרי חוב [ כתובים ] בכתב הפרנסים היהודים ובהתאם לכתבי בי דין ורישומי בית הדין . [ הם אישרו [ , כי הגיעו לידיהם כל החובות הרשומים בפנקס מאת הרב אברהאם הנזכר במזומנים ובסבון . הרב אברהאם קיבל היתר לשלם את חובותיהם המצוינים בפנקס מראשי היהודים באיסתנבול הנעלה שהם תורמי הסכום אשר שילמו לנושים . הם התירו לרב אברהאם לשלם לנושים [ את חובותיהם . הם הוסיפו ואישרו , [ כי כל חובותיהם הרשומים בפנקס בהתאם לשטרי החוב שלהם , כתבי בית הדין ורישומיו הגיעו לידיהם במלואם ובשלמותם , ושיעור חובותיהם אשר קיבלו מהרב אברהאם הנזכר הוא סכום ששיעורו 34 , 000 גרוש עדדי והם [ הנושים ] המצוינים [ לעיל ] אחד אחד בהתאם לפנקס . הם כולם העידו על עצמם כמייצגים את עצמם , כמיופי כוח וכאפוטרופסים כנזכר [ לעיל , [ בהיותם במצב הנחשב לחוקי , כי הם לא נותרו זכאים מהרב אברהאם הנזכר ולא מפרנסי היהודים הנזכרים , מעדת היהודים הנזכרים או מההקדש שלהם בשל חובותיהם אשר קיבלו מהרב אברהאם , [ החובות ] המצוינים בפנקס החתום שהיו לזכותם בחובת פרנסי היהודים , עדת היהודים , פרנסיהם וההקדש שלהם , [ הם לא נותרו זכאים ] לזכות , תביעה , בקשה , חוב כספי , חוב בעין או זכות כלשהי , וכי החובות שלהם הגיעו לידיהם במלואם ובשלמותם [ שהם החובות ] המצוינים בפנקס הנזכר לעיל . הם כמייצגים את עצמם , כמיופיכוח וכאפוטרופסים זיכו באורח כולל את חבותם של הרב אברהאם , עדת היהודים , פרנסיהם וההקדש שלהם מאז ועד יום תאריכו [ של מסמך זה . זהו זיכוי ] פוסק ומיישב כל 22 ראה לעיל , תעודה 131 ושם עוד . ג 2 ראה לעיל , תעודה 2 ג nun 1 עוד . 24 ראה תעודה 28 / 215 ( אחמד תבע את שמואל הפרנס הספרדי על חוב של 200 זולטה . הפרנס טען שזהו חובו הפרטי ולא חוב הקדש היהודים 25 . ( זהו הרב nn-QK יצחקי . וראה : שוחט , היהודים בירושלים , עמי . 13 וראה עליו לעיל , תעודה , 24 הערה ו .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר