האף תספה צדיק עם רשע : אמצעי ביטחון וענישה קולקטיבית

עמוד:2

) 23 : 18 Will You Sweep Away the Righteous with the Wicked ? ( Genesis Security Measures and Collective Punishment Liron A . Libman עריכת הטקסט : יונה לוי, תמר שקד עיצוב הסדרה והעטיפה : סטודיו תמר בר-דיין ביצוע גרפי : אירית נחום הדפסה : גרפוס פרינט, ירושלים מסת"ב : 9 - 246 - 519 - 965 - 978 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר ידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) נדפס בישראל, 2019 המכון הישראלי לדמוקרטיה רח' פינסקר ,4 ת"ד ,4702 ירושלים 9104602 טל' : 5300888 - 02 אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : www . idi . org . il / books דוא“ל : orders @ idi . org . il טל' : 5300800 - 02 ; פקס : 5300867 - 02 כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם, במלואם או בחלקם, מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר