סקירת המחקר

עמוד:13

13 | מבוא פישר מצביע על כך 8 הפונדמנטליסטית המבנה את המחקר הדתי . שהמחקר ניזון מן הפרדיגמה הפונדמנטליסטית וכתוצאה מכך הוא מניח מראש חלוקה דיכוטומית לפיה המחקר נמצא תמיד ב ' צד הטוב ', נלי , הליברלי , ההומניסטי , הדמוקרטי , ואילו המודרני , הנאור , הרציו מושא המחקר נמצא ב ' צד הרע ', ' האחר ', הרדיקלי , הפונדמנטליסטי , רציונלי , ההזוי , האקסטטי , המיסטי , המשיחי , - הפנאטי , השלילי , האי האפוקליפטי וכו ' . בדומה לגישתו של פישר , מבקר גם אבינועם רוזנק את מחקר בהתייחס לחלוקה שאותה 9 בבסיסו . הרצי " ה בשל הפרדיגמה העומדת הציע ארנסט סימון בין ' הגישה הקתולית ' לבין ' הגישה הפרוטסטנטית ', מבקשים החוקרים לשפוט את גישת הראי " ה כ ' קתולית ' . ' הגישה הקתולית ' מבקשת לקדש את החול ולשלוט על כל תחומי החיים כולם באופן טוטלי , כך שהמציאות כולה תיענה לצו יה כפופה לו , ולעומת זאת ' הגישה הפרוטסטנטית ' האלוהי ותה מצמצמת את הדת לתוך ד ' אמות , כך שמדורי החיים השונים בעקבות חלוקה דיכוטומית זו 10 הדת ולא תחתיה . לצד מתקיימים בחן את עצמו כ ' פרוטסטנטי ' טוען רוזנק כי המחקר טעה כאשר אִ דיו ) וממילא זה שנמצא ' בצד הטוב ' ( ואילו את הראי " ה ותלמי 11 כ ' קתולים ' ) וממילא ככאלה הנמצאים ' בצד הרע ' ( . . תמציתו של פרק זה מופיעה במאמרו של פישר , 72 - 3 פישר , ביטוי עצמי , עמ ' . 8 הפרדיגמה . . 43 - 17 ' , בעיקר עמ רוזנק , סדקים . 9 ואילך . 29 ' ; רוזנק , סדקים , עמ 46 - 9' ראו סימון , האם , עמ . 10 . בעקבות ביקורת זו , מציע רוזנק נקודת מבט אחרת , שאותה הוא מכנה 41 ' שם , עמ . 11 ; הנ " ל , הפילוסופיה , 4 - 3' רוזנק , אינדיבידואליזם , עמ בשם ' אחדות ההפכים ' ) ראו קבלה הספירות כולן , גם אלו המנוגדות זו לזו , ( . היינו : כשם שבתורת ה 34 - 26 ' עמ כך — יונקות מן המקור האחד , כך שגם הדין וגם החסד , למשל , יונקים מן הכתר המחלוקות והסתירות שבמציאות יונקות הן מן המקור האחד , שכן האלוהות שורה ( . 46 - 45 ' בכול , והכול הוא ביטוי מוגבל וחלקי של האלוהות ) רוזנק , סדקים , עמ ( . . ההדגשה במקור 45 ' , כלשונו ) שם , עמ " מקור אחד מגיעות מ . . . וחותרות ל ולן כ "

תבונות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר