בפרט ובכלל על יהדות, ריבונות וזכויות אדם גיליון 1

עמוד:4

Judaism , Sovereignty and Human Rights , Vol . 1 Edited by Hanoch Dagan , Shahar Lifshitz , and Yedidia Z . Stern עריכת הטקסט : יהושע גרינברג עיצוב הסדרה והעטיפה : סטודיו דוב אברמסון סדר : בנצי בינדר הדפסה : דפוס איילון התצלום על העטיפה : Hemo Kerem , Flickr . com מסת " ב ISBN 978 - 965 - 519 - 179 - 0 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . © כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר ) , תשע "ו נדפס בישראל , 2015 המכון הישראלי לדמוקרטיה רח ' פינסקר , 4 ת " ד , 4702 ירושלים 9104602 טל ' : -02 5300888 אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : http : // tinyurl . com / idi - store דוא " ל : orders @ idi . org . il טל ' : ; 02 - 5300800 פקס : -02 5300867 כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם , במלואם או בחלקם , מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר